Angelly

montovaný dom zelená stavba

Špecifikácia domu

Úžitková plocha
96.91 m2
Obytná plocha
70.74 m2
Zastavaná plocha
129.75 m2
Počet osôb
4-5
Obytné miestnosti
4
Cena od
? €

Rodin­ný dom Angelly je urče­ný pre býva­nie 2–5 ľudí, pre rodi­nu s deť­mi, kto­ré potre­bujú už svoj vlast­ný pries­tor pre život. Cen­t­rál­na obý­va­cia hala s kuchyn­ským kútom je mies­tom pre stretá­va­nie. Na ňu nadvä­zu­je exte­ri­é­ro­vá tera­sa. Tri samo­stat­né spál­ne posky­tujú dosta­tok pries­to­ru na oddych aj prácu. Tech­no­lo­gic­ká miest­nosť je nahra­de­ná väč­šou kúpeľ­ňou, kde je jed­no­du­ché umiest­niť moder­né tech­no­ló­gie pre níz­ko­ener­ge­tic­ké stavby.

Pohľady a pôdorysy

Nakonfigurujte si Váš dom

Získajte základnú predstavu o vašom bývaní!

Prečo to skúsiť?

Na to, aby ste dosiahli všetko, čo od vášho bývania očakávate, je dôležitá dobre zvážená konfigurácia. Pomocou nášho sprievodcu pripravíte základné zadanie pre tvorbu cenovej ponuky. Spravíte tak prvý krok k vášmu budúcemu bývaniu.

Objavujte ďalej!

Laho­da

Rodin­ný dom Laho­da je veľ­ký, jed­no­pod­laž­ný dom do tva­ru L. Je tu ide­ál­ne dis­po­zič­né roz­de­le­nie spo­lo­čen­skej čas­ti a súkrom­nej čas­ti. Kuchyňa je otvo­re­ná sme­rom k

Vila Kom­fort

Vila Kom­fort je dom moder­né­ho typu s pozdĺž­nym pôdo­ry­som, kde spo­lo­čen­ská časť domu je cen­t­rum celé­ho objek­tu s veľ­ký­mi okna­mi do záhra­dy. Je tu dostatočný

Idy­la

Cha­ta Idy­la ja výbor­ná pre víken­do­vé návšte­vy pre men­šiu rodi­nu v pasív­nom štan­dar­de. Obsa­hu­je zád­ve­rie, poho­dl­nú kúpeľ­ňu so zácho­dom, spo­lo­čen­ský pries­tor s kuchyn­skou lin­kou, jedá­len­ským sto­lom a seda­cou súpra­vou. Objekt má