Idy­la

montovaný dom zelená stavba

Špecifikácia domu

Úžitková plocha
50.2 m2
Obytná plocha
42.5 m2
Zastavaná plocha
42.5 m2
Počet osôb
3-4
Obytné miestnosti
1
Cena od
? €

Cha­ta Idy­la ja výbor­ná pre víken­do­vé návšte­vy pre men­šiu rodi­nu v pasív­nom štan­dar­de. Obsa­hu­je zád­ve­rie, poho­dl­nú kúpeľ­ňu­so zácho­dom, spo­lo­čen­ský pries­tor s kuchyň­skou lin­kou, jedá­len­ským sto­lom a seda­ci­ou súpra­vou. Objekt má pod­kro­vie v jed­nej polo­vi­ci objek­tu kde je mož­né pre­spať. Zau­jí­ma­vos­ťou je veľ­ké roho­vé okno s para­pe­tom vo výš­ke 40 cm, pre pre­po­je­nie inte­ri­é­ru s exte­ri­é­rom. Vchod je z východ­nej stra­ny, ale je mož­né spra­viť zrka­dlo­vý pro­jekt.

Pohľady a pôdorysy

Nakonfigurujte si Váš dom

Získajte základnú predstavu o Vašom bývaní!

Prečo to skúsiť?

Na to, aby ste dosiahli všetko, čo od Vášho bývania očakávate je dôležitá dobre zvážená konfigurácia. Pomocou nášho sprievodcu pripravíte základné zadanie pre tvorbu cenovej ponuky. Spravíte tak prvý krok k Vášmu budúcemu bývaniu.

Objavujte ďalej!

Katie

Dom s dosta­toč­ným súkro­mím. Rodin­ný dom je čle­ne­ný na spo­lo­čen­skú časť s obý­va­cou halou a kuchyňou a pokoj­nú zónu so spálňa­mi tak, aby sa navzá­jom

Richie

Rodin­ný dom kto­rý mys­lí dopre­du! Logic­ké roz­de­le­nie na pokoj­nú časť so spálňa­mi na poscho­dí a aktív­nu den­nú s hlav­nou obyt­nou zónou na prí­ze­mí sa môže