Katie

montovaný dom zelená stavba

Špecifikácia domu

Úžitková plocha
112.63 m2
Obytná plocha
80.77 m2
Zastavaná plocha
131.83 m2
Počet osôb
Obytné miestnosti
4
Cena od
75.000 €

Dom s dosta­toč­ným súkro­mím. Rodin­ný dom je čle­ne­ný na spo­lo­čen­skú časť s obý­va­cou halou a kuchyňou a pokoj­nú zónu so spálňa­mi tak, aby sa navzá­jom oby­va­te­lia neru­ši­li: či už ide o pokoj­ný spá­nok, ale­bo živé osla­vy. Dosta­tok úlož­ných pries­to­rov, špaj­za a vsta­va­ný šat­ník na sezón­ne oble­če­nie oce­nia hlav­ne rodi­ny s deť­mi. Dom je vhod­ný aj do tra­dičnej vidiec­kej zástav­by, kde sú úzke par­ce­ly a je nut­né umiest­niť stav­bu na hra­nicu pozem­ku. Náš vzo­ro­vý dom si nemu­sí­te len poze­rať na obráz­koch, dohod­ni­te si obh­li­a­d­ku!

Pohľady a pôdorysy

Nakonfigurujte si Váš dom

Získajte základnú predstavu o Vašom bývaní!

Prečo to skúsiť?

Na to, aby ste dosiahli všetko, čo od Vášho bývania očakávate je dôležitá dobre zvážená konfigurácia. Pomocou nášho sprievodcu pripravíte základné zadanie pre tvorbu cenovej ponuky. Spravíte tak prvý krok k Vášmu budúcemu bývaniu.

Objavujte ďalej!

Angelly

Rodin­ný dom Angelly je urče­ný pre býva­nie 2–5 ľudí, pre rodi­nu s deť­mi, kto­ré potre­bujú už svoj vlast­ný pries­tor pre život. Cen­t­rál­na obý­va­cia hala s

Richie

Rodin­ný dom kto­rý mys­lí dopre­du! Logic­ké roz­de­le­nie na pokoj­nú časť so spálňa­mi na poscho­dí a aktív­nu den­nú s hlav­nou obyt­nou zónou na prí­ze­mí sa môže