Laho­da

montovaný dom zelená stavba

Špecifikácia domu

Úžitková plocha
143.26 m2
Obytná plocha
108.04 m2
Zastavaná plocha
172 m2
Počet osôb
4-5
Obytné miestnosti
4
Cena od
? €

Rodin­ný dom Laho­da je veľ­ký, jed­no­pod­laž­ný dom do tva­ru L. Je tu ide­ál­ne dis­po­zič­né roz­de­le­nie spo­lo­čen­skej čas­ti a súkrom­nej čas­ti. Kuchyňa je otvo­re­ná sme­rom k jedá­len­ské­mu sto­lu. V tom­to dome je veľ­ká tech­nic­ká miest­nosť, kto­rá sa dá vyu­ží­vať aj ako prá­čovňa. Ori­en­tá­cia vstu­pu vhod­ná na západ. Okná sú navrh­nu­té tak, aby sa dom v lete nepre­hrie­val. K domu je navrh­nu­tá aj dvo­j­ga­ráž so skladom.

Pohľady a pôdorysy

Nakonfigurujte si Váš dom

Získajte základnú predstavu o vašom bývaní!

Prečo to skúsiť?

Na to, aby ste dosiahli všetko, čo od vášho bývania očakávate, je dôležitá dobre zvážená konfigurácia. Pomocou nášho sprievodcu pripravíte základné zadanie pre tvorbu cenovej ponuky. Spravíte tak prvý krok k vášmu budúcemu bývaniu.

Objavujte ďalej!

Vila Kom­fort

Vila Kom­fort je dom moder­né­ho typu s pozdĺž­nym pôdo­ry­som, kde spo­lo­čen­ská časť domu je cen­t­rum celé­ho objek­tu s veľ­ký­mi okna­mi do záhra­dy. Je tu dostatočný

Idy­la

Cha­ta Idy­la ja výbor­ná pre víken­do­vé návšte­vy pre men­šiu rodi­nu v pasív­nom štan­dar­de. Obsa­hu­je zád­ve­rie, poho­dl­nú kúpeľ­ňu so zácho­dom, spo­lo­čen­ský pries­tor s kuchyn­skou lin­kou, jedá­len­ským sto­lom a seda­cou súpra­vou. Objekt má

Angelly

Rodin­ný dom Angelly je urče­ný pre býva­nie 2–5 ľudí, pre rodi­nu s deť­mi, kto­ré potre­bujú už svoj vlast­ný pries­tor pre život. Cen­t­rál­na obý­va­cia hala s