Laho­da

montovaný dom zelená stavba

Špecifikácia domu

Úžitková plocha
143.26 m2
Obytná plocha
108.04 m2
Zastavaná plocha
172 m2
Počet osôb
4-5
Obytné miestnosti
4
Cena od
? €

Rodin­ný dom Laho­da je veľ­ký, jed­no­pod­laž­ný dom do tva­ru L. Je tu ide­ál­ne dis­po­zič­né roz­de­le­nie spo­lo­čen­skej čas­ti a súkrom­nej čas­ti. Kuchyňa je otvo­re­ná sme­rom k jedá­len­ské­mu sto­lu. V tom­to dome je veľ­ká tech­nic­ká miest­nosť, kto­rá sa dá vyu­ží­vať aj ako prá­čovňa. Ori­en­tá­cia vstu­pu vhod­ná na západ. Okná sú navrh­nu­té tak, aby sa dom v lete nepre­hrie­val. K domu je navrh­nu­tá aj dvo­j­ga­ráž so skla­dom.

Pohľady a pôdorysy

Nakonfigurujte si Váš dom

Získajte základnú predstavu o Vašom bývaní!

Prečo to skúsiť?

Na to, aby ste dosiahli všetko, čo od Vášho bývania očakávate je dôležitá dobre zvážená konfigurácia. Pomocou nášho sprievodcu pripravíte základné zadanie pre tvorbu cenovej ponuky. Spravíte tak prvý krok k Vášmu budúcemu bývaniu.

Objavujte ďalej!

Katie

Dom s dosta­toč­ným súkro­mím. Rodin­ný dom je čle­ne­ný na spo­lo­čen­skú časť s obý­va­cou halou a kuchyňou a pokoj­nú zónu so spálňa­mi tak, aby sa navzá­jom

Richie

Rodin­ný dom kto­rý mys­lí dopre­du! Logic­ké roz­de­le­nie na pokoj­nú časť so spálňa­mi na poscho­dí a aktív­nu den­nú s hlav­nou obyt­nou zónou na prí­ze­mí sa môže