Richie

montovaný dom zelená stavba

Špecifikácia domu

Úžitková plocha
100.56 m2
Obytná plocha
74.20 m2
Zastavaná plocha
67.65 m2
Počet osôb
4
Obytné miestnosti
5
Cena od
90.000 €

Rodin­ný dom kto­rý mys­lí dopre­du! Logic­ké roz­de­le­nie na pokoj­nú časť so spálňa­mi na poscho­dí a aktív­nu den­nú s hlav­nou obyt­nou zónou na prí­ze­mí sa môže rokmi meniť. Bývať s vami môžu aj starí rodi­čia v izbe na prí­ze­mí, či vy potom, ako sa deti osa­mo­stat­nia. Priestran­ný šat­ník, tech­nic­ká miest­nosť, kto­rá ukry­je jed­not­ku vzdu­cho­tech­ni­ky aj práč­ku so sušič­kou, zabez­pe­čia dosta­tok pries­to­ru na to pod­stat­né v izbách.

Pohľady a pôdorysy

Nakonfigurujte si Váš dom

Získajte základnú predstavu o vašom bývaní!

Prečo to skúsiť?

Na to, aby ste dosiahli všetko, čo od vášho bývania očakávate, je dôležitá dobre zvážená konfigurácia. Pomocou nášho sprievodcu pripravíte základné zadanie pre tvorbu cenovej ponuky. Spravíte tak prvý krok k vášmu budúcemu bývaniu.

Objavujte ďalej!

Laho­da

Rodin­ný dom Laho­da je veľ­ký, jed­no­pod­laž­ný dom do tva­ru L. Je tu ide­ál­ne dis­po­zič­né roz­de­le­nie spo­lo­čen­skej čas­ti a súkrom­nej čas­ti. Kuchyňa je otvo­re­ná sme­rom k

Vila Kom­fort

Vila Kom­fort je dom moder­né­ho typu s pozdĺž­nym pôdo­ry­som, kde spo­lo­čen­ská časť domu je cen­t­rum celé­ho objek­tu s veľ­ký­mi okna­mi do záhra­dy. Je tu dostatočný

Idy­la

Cha­ta Idy­la ja výbor­ná pre víken­do­vé návšte­vy pre men­šiu rodi­nu v pasív­nom štan­dar­de. Obsa­hu­je zád­ve­rie, poho­dl­nú kúpeľ­ňu so zácho­dom, spo­lo­čen­ský pries­tor s kuchyn­skou lin­kou, jedá­len­ským sto­lom a seda­cou súpra­vou. Objekt má