Vila Kom­fort

montovaný dom zelená stavba

Špecifikácia domu

Úžitková plocha
150 m2
Obytná plocha
100 m2
Zastavaná plocha
176 m2
Počet osôb
3-4
Obytné miestnosti
Cena od
? €

Vila Kom­fort je dom moder­né­ho typu s pozdĺž­nym pôdo­ry­som, kde spo­lo­čen­ská časť domu je cen­t­rum celé­ho objek­tu s veľ­ký­mi okna­mi do záhra­dy. Je tu dosta­toč­ný pries­tor pre kom­fort­nú kuchyňu. Ten­to dom má roz­si­a­hle záze­mie, má 2 spál­ne, v prí­pa­de potre­by je mož­né vytvo­riť 3. izbu na mies­te odpo­čin­ko­vé­ho kúti­ku. Pred­sieň aj kúpeľňa sú prispô­so­be­né veľ­ko­ry­sé­mu návr­hu. Dom má jed­no­du­chú pul­to­vú stre­chu. Vhod­ná ori­en­tá­cia vstu­pu je zo západu.

Pohľady a pôdorysy

Nakonfigurujte si Váš dom

Získajte základnú predstavu o vašom bývaní!

Prečo to skúsiť?

Na to, aby ste dosiahli všetko, čo od vášho bývania očakávate, je dôležitá dobre zvážená konfigurácia. Pomocou nášho sprievodcu pripravíte základné zadanie pre tvorbu cenovej ponuky. Spravíte tak prvý krok k vášmu budúcemu bývaniu.

Objavujte ďalej!

Laho­da

Rodin­ný dom Laho­da je veľ­ký, jed­no­pod­laž­ný dom do tva­ru L. Je tu ide­ál­ne dis­po­zič­né roz­de­le­nie spo­lo­čen­skej čas­ti a súkrom­nej čas­ti. Kuchyňa je otvo­re­ná sme­rom k

Idy­la

Cha­ta Idy­la ja výbor­ná pre víken­do­vé návšte­vy pre men­šiu rodi­nu v pasív­nom štan­dar­de. Obsa­hu­je zád­ve­rie, poho­dl­nú kúpeľ­ňu so zácho­dom, spo­lo­čen­ský pries­tor s kuchyn­skou lin­kou, jedá­len­ským sto­lom a seda­cou súpra­vou. Objekt má

Angelly

Rodin­ný dom Angelly je urče­ný pre býva­nie 2–5 ľudí, pre rodi­nu s deť­mi, kto­ré potre­bujú už svoj vlast­ný pries­tor pre život. Cen­t­rál­na obý­va­cia hala s