Vila Kom­fort

montovaný dom zelená stavba

Špecifikácia domu

Úžitková plocha
150 m2
Obytná plocha
100 m2
Zastavaná plocha
176 m2
Počet osôb
3-4
Obytné miestnosti
Cena od
? €

Vila Kom­fort je dom moder­né­ho typu s pozdĺž­nym pôdo­ry­som, kde spo­lo­čen­ská časť domu je cen­t­rum celé­ho objek­tu s veľ­ký­mi okna­mi do záhra­dy. Je tu dosta­toč­ný pries­tor pre kom­fort­nú kuchyňu. Ten­to dom má roz­si­a­hle záze­mie, má 2 spál­ne, v prí­pa­de potre­by je mož­né vytvo­riť 3. izbu na mies­te odpo­čin­ko­vé­ho kúti­ku. Pred­sieň aj kúpeľňa sú prispô­so­be­né veľ­ko­ry­sé­mu návr­hu. Dom má jed­no­du­chú pul­to­vú stre­chu. Vhod­ná ori­en­tá­cia vstu­pu je zo zápa­du.

Pohľady a pôdorysy

Nakonfigurujte si Váš dom

Získajte základnú predstavu o Vašom bývaní!

Prečo to skúsiť?

Na to, aby ste dosiahli všetko, čo od Vášho bývania očakávate je dôležitá dobre zvážená konfigurácia. Pomocou nášho sprievodcu pripravíte základné zadanie pre tvorbu cenovej ponuky. Spravíte tak prvý krok k Vášmu budúcemu bývaniu.

Objavujte ďalej!

Katie

Dom s dosta­toč­ným súkro­mím. Rodin­ný dom je čle­ne­ný na spo­lo­čen­skú časť s obý­va­cou halou a kuchyňou a pokoj­nú zónu so spálňa­mi tak, aby sa navzá­jom

Richie

Rodin­ný dom kto­rý mys­lí dopre­du! Logic­ké roz­de­le­nie na pokoj­nú časť so spálňa­mi na poscho­dí a aktív­nu den­nú s hlav­nou obyt­nou zónou na prí­ze­mí sa môže