Váš for­mu­lár bol úspeš­ne odoslaný

Kon­fi­gu­rá­cií Vášho domu sa bude­me veno­vať v naj­bliž­ších dňoch. V prí­pa­de potre­by Vás bude­me kon­tak­to­vať. Ďaku­je­me Vám za Vašu dôveru.

Moh­lo by vás zaujímať

Pre­čí­taj­te si niek­to­ré z našich tema­tic­kých blo­gov, prí­pad­ne nás sle­duj­te na soci­ál­nych sietiach.

Ľuboš Kolesár

Kata­lóg ale­bo architekt? 

Na prvý pohľad by sa moh­lo zdať, že postup výstav­by níz­ko­ener­ge­tic­kýcha pasív­ne ener­ge­tic­kých domov sa pod­stat­ne líši od výstav­by tra­dič­nýchrodin­ných domov. Aj keď v použitých

Čítať viac »