Zele­ná stav­ba s.r.o.

so síd­lom Juž­ná trie­da 1595/74, 040 01 Koši­ce — mest­ská časť Juh, IČO: 51 451 077, kon­takt­né úda­je: info@definelo.sk, tel: 0948 933 609

ako pre­vá­dz­ko­va­teľ infor­mač­né­ho sys­té­mu zve­rej­ňu­je za úče­lom dodr­žia­va­nia spra­vod­li­vos­ti a transpa­rent­nos­ti voči dotknu­tým oso­bám toto vyhlá­se­nie o ochra­ne osob­ných úda­jov pod názvom zása­dy ochra­ny osob­ných úda­jov v zmys­le člán­ku 13 a prísluš­ných usta­no­ve­ní Nari­a­de­nia Európ­ske­ho par­la­men­tu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochra­ne  fyzic­kých osôb pri spra­c­úva­ní osob­ných úda­jov a o voľ­nom pohy­be takých­to úda­jov (ďalej len „Nari­a­de­nie“) a záko­na NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochra­ne osob­ných úda­jov a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých záko­nov (ďalej len „zákon o ochra­ne osob­ných údajov“).

Účel­mi spra­c­úva­nia osob­ných úda­jov sú dôvo­dy, pre kto­ré sa spra­c­úvajú osob­né úda­je dotknu­tých osôb (zamest­nan­cov, kli­en­tov) v našich infor­mač­ných sys­té­moch na pres­ne urče­ných práv­nych zákla­doch. Úče­ly sú kon­krét­ne urče­né, výslov­ne uve­de­né a opráv­ne­né, pri­čom pri spra­c­úva­ní osob­ných úda­jov dotknu­tých osôb dodr­žia­va­me zása­du zákon­nos­ti podľa člán­ku 6 a 9 Nari­a­de­nia ( jed­not­li­vé úče­ly a práv­ne zákla­dy sú  uve­de­né v prí­lo­he tých­to Zásad ochra­ny osob­ných údajov).

Dotknu­té oso­by, o kto­rých sú spra­c­úva­né osob­né úda­je v našich infor­mač­ných sys­té­moch pre kon­krét­ne vymed­ze­né úče­ly si môžu uplat­niť písomne ale­bo elek­tro­nic­ky nasle­dov­né práva:

  1. Prá­vo na prístup k osob­ným úda­jom. Ide o prá­vo zís­kať potvr­de­nie o tom, či sa spra­c­úvajú Vaše osob­né úda­je ako aj prá­vo zís­kať prístup k tým­to úda­jom, a to v roz­sa­hu úče­lov a doby spra­c­úva­nia, kate­gó­rie dotknu­tých osob­ných úda­jov, okru­hu prí­jem­cov, o postu­pe v kaž­dom auto­ma­tic­kom spra­c­úva­ní, prí­pad­ne o násled­koch také­ho­to spra­c­úva­nia. Ako pre­vá­dz­ko­va­teľ máme prá­vo pou­žiť všet­ky pri­me­ra­né opa­t­re­nia na ove­re­nie totož­nos­ti dotknu­tej oso­by, kto­rá žia­da o prístup k úda­jom, najmä v súvis­los­ti s onli­ne služ­ba­mi a iden­ti­fi­ká­tor­mi (člá­nok 15, bod 63, 64 Nariadenia).
  2. Prá­vo na opra­vu nespráv­nych a dopl­ne­nie neú­pl­ných osob­ných úda­jov (člá­nok 16, bod 65 Nariadenia).
  3. Prá­vo na výmaz – „zabud­nu­tie“ tých osob­ných úda­jov, kto­ré už nie sú potreb­né na úče­ly, na kto­ré sa zís­ka­li a spra­c­úva­li; pri odvo­la­ní súhla­su, na zákla­de kto­ré­ho sa spra­c­úva­nie vyko­ná­va; pri nezá­kon­nom spra­c­úva­ní; ak sa osob­né úda­je zís­ka­va­li v súvis­los­ti s ponu­kou infor­mačnej spo­loč­nos­ti (pri deťoch) a to za napl­ne­nia pod­mi­e­nok uve­de­ných v člán­ku 17, bod 65, 66 Nariadenia.
  4. Prá­vo na obmed­ze­nie spra­c­úva­nia je mož­né uplat­niť, ak ako dotknu­tá oso­ba napad­ne­te správ­nosť osob­ných úda­jov a ostat­ných nále­ži­tos­tí v zmys­le člán­ku 18, bodu 67 Nari­a­de­nia, a to for­mou dočas­né­ho pre­su­nu­tia vybra­ných osob­ných úda­jov do iné­ho sys­té­mu spra­c­úva­nia, zamed­ze­nia prístu­pu pou­ží­va­teľov k vybra­ných osob­ným úda­jov ale­bo dočas­né odstrá­ne­nie spracúvania.
  5. Prá­vo na pre­nos­nosť osob­ných úda­jov je prá­vo Vami poskyt­nu­té osob­né úda­je do našich infor­mač­ných sys­té­mov na zákla­de súhla­su ale­bo plne­nia zmlu­vy pre­niesť k ďal­ši­e­mu pre­vá­dz­ko­va­teľo­vi v štruk­t­úro­va­nom, bež­ne pou­ží­va­nom a stro­jo­vo čita­teľ­nom for­má­te, poki­aľ je to tech­nic­ky mož­né aj za napl­ne­nia pod­mi­e­nok člán­ku 20, bodu 68 Nari­a­de­nia v prí­pa­de, ak sa spra­c­úva­nie vyko­ná­va auto­ma­ti­zo­va­ný­mi pro­stried­ka­mi. Uplat­ňo­va­ním toh­to prá­va nie je dotknu­tý člá­nok 17 Nari­a­de­nia. Prá­vo na pre­nos­nosť úda­jov sa nevzťa­hu­je na spra­c­úva­nie nevy­hnut­né na spl­ne­nie úlo­hy rea­li­zo­va­nej vo verej­nom záuj­me ale­bo pri výko­ne verej­nej moci zve­re­nej nám ako prevádzkovateľovi.
  6. Bez toho, aby boli dotknu­té aké­koľ­vek iné správ­ne ale­bo súd­ne pro­stried­ky nápra­vy, máte ako dotknu­tá oso­ba prá­vo podať v zmys­le člán­ku 77 Nari­a­de­nia sťaž­nosť Úra­du na ochra­nu osob­ných úda­jov SR, ak sa domnie­va­te, že spra­c­úva­nie osob­ných úda­jov, kto­ré sa Vás týkajú, je v roz­po­re s Nari­a­de­ním ale­bo záko­nom o ochra­ne osob­ných údajov.
 

Ako dotknu­tá oso­ba máte tiež prá­vo kedy­koľ­vek nami­e­tať z dôvo­dov týkaj­úcich sa kon­krét­nej situ­á­cie pro­ti spra­c­úva­niu Vašich osob­ných úda­jov, tak­tiež ak je spra­c­úva­nie nevy­hnut­né na úče­ly opráv­ne­ných záujmov, kto­ré sle­du­je­me ako pre­vá­dz­ko­va­teľ ale­bo tretia stra­na (okrem spra­c­úva­nia vyko­ná­va­nom orgá­n­mi verej­nej moci pri plne­ní ich úloh), s výnim­kou prí­pa­dov, keď nad taký­mi­to záuj­ma­mi pre­va­žujú Vaše záujmy ale­bo základ­né prá­va a slo­bo­dy ako dotknu­tej oso­by, kto­ré si vyža­dujú ochra­nu osob­ných úda­jov (najmä ak je dotknu­tou oso­bou die­ťa). Ak sa osob­né úda­je spra­c­úvajú na úče­ly pri­a­me­ho mar­ke­tingu, ako dotknu­tá oso­ba máte prá­vo kedy­koľ­vek nami­e­tať pro­ti spra­c­úva­niu Vašich osob­ných úda­jov, na úče­ly také­ho­to pri­a­me­ho mar­ke­tingu vráta­ne pro­fi­lo­va­nia v roz­sa­hu, v akom súvi­sí s takým­to pri­a­mym marketingom.

Naša spo­loč­nosť pri­ja­la ako pre­vá­dz­ko­va­teľ infor­mač­né­ho sys­té­mu všet­ky pri­me­ra­né per­so­nál­ne, orga­ni­zač­né a tech­nic­ké opa­t­re­nia za úče­lom maxi­mál­nej ochra­ny Vašich osob­ných úda­jov s cieľom v čo naj­väč­šej mie­re zní­žiť rizi­ko ich zne­u­ži­tia, úni­ku a podob­ne. V zmys­le našej povin­nos­ti vyplý­vaj­úcej z člán­ku 34 Nari­a­de­nia Vám ako dotknu­tým oso­bám ozna­mu­je­me, že ak nasta­ne situ­á­cia, že ako pre­vá­dz­ko­va­teľ poru­ší­me ochra­nu Vašich osob­ných úda­jov spô­so­bom, kto­rým prav­de­po­dob­ne pove­die k vyso­ké­mu rizi­ku pre prá­va a slo­bo­dy fyzic­kých osôb, bez zby­toč­né­ho odkla­du Vám túto sku­toč­nosť ozná­mi­me.
Tak­tiež Vás musí­me upo­zor­niť, že z dôvo­du dodr­žia­va­nia zása­dy mini­ma­li­zá­cie sú všet­ky Vami poskyt­nu­té osob­né úda­je nevy­hnut­nou zákon­nou ale­bo zmluv­nou poži­a­dav­kou pre napl­ne­nie úče­lu ich spra­c­úva­nia. Nepo­skyt­nu­tie povin­ných úda­jov nevy­hnut­ných na uza­tvo­re­nie zmlu­vy môže mať za násle­dok neu­za­vre­tie zmluv­né­ho vzťa­hu.
V prí­pa­de akých­koľ­vek otá­zok súvi­si­a­cich s ochra­nou Vašich osob­ných úda­jov vráta­ne uplat­ne­nia Vašich práv v zmys­le Nari­a­de­nia a záko­na o ochra­ne osob­ných úda­jov Vás pro­sí­me, aby ste nás kon­tak­to­va­li na našich kon­takt­ných úda­joch pro­stred­níc­tvom e‑mailovej sprá­vy ale­bo telefonicky.

 

Zele­ná Stav­ba, s.r.o.
v.z
Mgr. Ľuboš Kole­sár
kona­teľ