Sme pri­pra­ve­ní pomôcť Vám!

Odpo­vi­e­me na vaše otáz­ky o býva­ní v novom dome „zele­ná stavba”
Ľuboš Kole­sár
Ria­di­teľ firmy
Ceno­vé ponu­ky a konzultácie

Pre­kon­zul­tuj­te rie­še­nie vášho domu pri­a­mo so mnou. Doko­na­le poznám náš pro­dukt. Venu­jem sa ino­vá­ci­ám a stra­té­gií roz­voja. Zákaz­nic­ke pod­ne­ty sú pre mňa naj­lep­ším zdro­jom inšpirácie.

lubos@zelenastavba.sk

Maroš Kole­sár

Pro­jek­to­vý manažér
Tech­nic­ké pora­den­stvo a plánovanie

Vaša stav­ba pre­bie­ha podľa plá­nu. Sta­rám sa o kon­t­ro­lu kva­li­ty a včas­né zabez­pe­če­nie mate­ri­ál­nych a ľud­ských zdro­jov. Chce­te poznať ter­mí­ny naj­bliž­ších míľ­ni­kov? Nevá­haj­te ma kontaktovať. 

0948 935 362

maros@zelenastavba.sk

Milan Kole­sár

Sklad a zariadenia
Všet­ko ide hladko

Je samozrejmé, že všet­ko ide hlad­ko. Sta­čí napl­niť pár pred­po­kla­dov. Sta­bil­ný tím, pori­a­dok v skla­de a pra­vi­del­ná údrž­ba zari­a­de­ní a vozo­vé­ho par­ku patria med­zi kľúčové.

0902 888 100

info@zelenastavba.sk

Vše­o­bec­né kontakty

Vaše poži­a­dav­ky, žia­dos­ti o infor­má­cie a pri­po­mi­en­ky radi zod­po­vi­e­me tele­fo­nic­ky, mai­lom prí­pad­ne na vopred doho­vo­re­nom osob­nom stretnutí.

0910 252 262

info@zelenastavba.sk

Juž­ná trie­da 74, Košice

Pošli­te nám krát­ku správu

Zau­ja­li Vás naše služ­by? Nevá­haj­te a napíš­te nám.