Sme pri­pra­ve­ní pomôcť Vám!

Odpo­vi­e­me na vaše otáz­ky o býva­ní v novom dome „zele­ná stavba”
Ľuboš Kole­sár
Ria­di­teľ

Pre­kon­zul­tuj­te rie­še­nie vášho domu pri­a­mo so mnou. Doko­na­le poznám náš pro­dukt. Venu­jem sa ino­vá­ci­ám a stra­té­gií roz­voja. Zákaz­nic­ke pod­ne­ty sú pre mňa naj­lep­ším zdro­jom inšpirácie.

Maroš Kole­sár
Výrob­ný riaditeľ
Dohľad nad prie­be­hom stav­by a úspeš­né odo­vzda­nie jed­not­li­vých etáp pre­bie­ha v mojej réžii. Sta­rám sa nie­len o kon­t­ro­lu kva­li­ty a včas­né zabez­pe­če­nie mate­ri­ál­nych, ale aj ľud­ských zdro­jov. Chce­te poznať ter­mí­ny dokon­če­nia, pre­vza­tia či nasťa­ho­va­nia do nové­ho dre­vo­do­mu? Nevá­haj­te ma kontaktovať. 
Anna Kašpár­ko­vá
Pro­jek­tant­ka
Navr­hu­jem zau­jí­ma­vé a moder­né rie­še­nia, kto­ré menia bež­né býva­nia na výni­moč­né. Kaž­dý návrh doti­ah­nem do final­ne­ho pro­jek­tu urče­né­ho pre sta­veb­né povo­le­nie a tech­nic­kú rea­li­zá­ciu. Rov­na­ko je samozrej­mos­ťou kon­t­ro­la, dohľad a kon­zul­tá­cie ohľa­dom plá­no­va­nia či prie­be­hu výstavby. 
Peter Sepe­ši
Prí­pra­vár stavieb
Kla­di­e­me dôraz na kva­li­tu, nie na kvanti­tu. Na kaž­dej stav­be musí byť všet­ko tip-top, od komu­ni­ká­cie s kli­en­tom, cez prí­pra­vu kom­po­nen­tov a hrubú stav­bu, až po pro­fe­si­o­nál­nych pra­cov­ní­kov. Venu­jem sa pre­do­všet­kým pre­cízne­mu pre­ve­de­niu, ter­mí­nom, zabez­pe­če­niu potreb­ných mate­ri­á­lov a kon­t­ro­le detailov. 
Milan Kole­sár
Sklad a zariadenia
Pro­fe­si­o­nál­ny ser­vis je veľ­mi dôle­ži­tý a sto­jí na detai­loch. Ako docie­liť, aby išlo všet­ko hlad­ko? Sta­čí napl­niť pár pred­po­kla­dov. Sta­bil­ný tím, pori­a­dok v skla­de, pra­vi­del­ná údrž­ba zari­a­de­ní a vozo­vé­ho par­ku patria med­zi kľúčové. 

Vše­o­bec­né kontakty

Vaše poži­a­dav­ky, žia­dos­ti o infor­má­cie a pri­po­mi­en­ky radi zod­po­vi­e­me tele­fo­nic­ky, mai­lom prí­pad­ne na vopred doho­vo­re­nom osob­nom stretnutí.

Pošli­te nám krát­ku správu

Zau­ja­li Vás naše služ­by? Nevá­haj­te a napíš­te nám.