Tra­dič­ný výrob­ca zdra­vých dre­vo­do­mov

Vytvá­ra­me zdra­vé pro­stre­die pre rodin­né býva­nie!

10 rokov
skú­se­nos­tí

Prvú difúz­ne otvo­re­nú dre­vostav­bu sme posta­vi­li už v roku 2009. Našu misiu, vytvá­rať zdra­vé domy, sme v roku 2011 pome­no­va­li názvom spo­loč­nos­ti “zele­ná stav­ba”.

Doko­na­lé
pre­ve­de­nie

Spo­koj­ní zákaz­ní­ci sto­ja za úspe­chom nášho ras­tu. Vďaka odpor­úča­ni­am je „zele­ná stav­ba” dodá­va­teľom domu pre rodi­čov, súro­den­cov, pri­a­teľov a zná­mych našich zákaz­ní­kov.

Sta­bil­ný tím reme­sel­ní­kov

Vďaka náš­mu dôra­zu na pocti­vosť a pra­vi­del­né odbor­né vzde­lá­va­nie sme vytvo­ri­li sta­bil­ný tím v kto­rom reme­sel­ní­ci pra­cujú s odhod­la­ním, zani­e­te­ním a vášňou.

Sta­vi­a­me na Východ­nom Slo­ven­sku
Chce­me mať pod kon­t­ro­lou prie­beh kaž­dej stav­by. Dodať maxi­mál­nu kva­li­tu a zís­kať vašu úpl­nú spo­koj­nosť. Prá­ve pre­to nám posta­ču­je byť naj­lep­ší doma, na Výcho­de!
býva­me v zele­nej stav­be

Baš­ka 2016

Už roky sa teší­me na kaž­dý návrat domov.

Naše služ­by

Uží­vaj­te si pohod­lie a pro­fe­si­o­nál­ny ser­vis počas všet­kých etáp výstav­by vášho domu.

Archi­tek­to­nic­ké rie­še­nie

Vybrať si môže­te pro­jekt domu z kata­ló­gu, rov­na­ko radi vám však pon­úk­ne­me aj služ­by našich ove­re­ných a reno­mo­va­ných archi­tek­tov. Bez pro­blé­mov však môže­me rea­li­zo­vať aj pro­jekt od vášho archi­tek­ta.

Inži­nie­ring a prí­pra­va

Archi­tek­to­nic­ký návrh doti­ah­ne­me do finál­ne­ho pro­jek­tu urče­né­ho pre sta­veb­né povo­le­nie a tech­nic­kú rea­li­zá­ciu. Rov­na­ko je pre nás samozrej­mos­ťou aj vyba­ve­nie sta­veb­né­ho povo­le­nia.

Prí­pra­va kom­po­nen­tov

Na zákla­de rea­li­zač­né­ho pro­jek­tu schvá­le­né­ho sta­ti­kom sa púšťa­me do prí­pra­vy dre­ve­nej kon­štruk­cie. Prv­ky kon­štruk­cie sa režú na najmo­der­nej­ších CNC stro­joch. Zvy­šu­je­me tak pres­nosť a rých­losť výstav­by.

Základ a hru­bá stav­ba

Pev­ný, rov­ný a pres­ný základ je dôle­ži­tým prv­kom správ­ne osa­de­nej dre­vostav­by. Prá­ve pre­to kli­en­tov odbre­me­ňu­je­me od jej zabez­pe­če­nia. Na odbor­ne pri­pra­ve­ný základ posta­ví­me kon­štruk­ciu hru­bej stav­by v prie­be­hu nie­koľ­kých dní.

Tech­no­ló­gie
zdra­vé­ho domu

Domy „zele­ná stav­ba” pou­ží­vajú výlučne ove­re­né tech­no­ló­gie prvo­tried­nych výrob­cov a zna­čiek. Mon­tu­je­me výkon­né a úspor­né zari­a­de­nia s pozi­tív­nym dopa­dom na kom­fort a zdra­vie našich kli­en­tov.

Kom­plex­né rie­še­nie na “kľúč”

Stav­bou to kon­čiť nemu­sí. Mini­ma­li­zuj­te počet dodá­va­teľov! Váš dom doká­že­me dokon­čiť do štá­dia na kľúč”, no tu naša prá­ca nemu­sí skon­čiť. Súčas­ťou zele­nej stav­by”je aj inte­ri­é­ro­vé štúdio Ver­do Stu­dio” s vlast­nou sto­lár­skou diel­ňou.

Bene­fi­ty domov „Zele­ná Stav­ba”

Spo­znaj­te kľúčo­vé vlast­nos­ti našich domov. Objav­te štan­dard, kto­rý mení bež­né býva­nie na výni­moč­né!

Zdra­vá vnútor­ná klí­ma

Uni­kát­na, difúz­ne otvo­re­ná sklad­ba ste­ny v spo­je­ní s vetra­ním s reku­per­á­ci­ou sú pred­po­kla­dom pre výni­moč­nú vnútor­nú klí­mu vášho zdra­vé­ho domu. Zele­ná stav­ba je býva­nie, kto­ré sa pred­sta­vu­je oázu poho­dy na celý život.

Eko­no­mic­ká pre­vá­dz­ka

Úro­veň tepel­ných strát domov „Zele­ná Stav­ba” spĺňajú nor­mu pre pasív­ny dom. V kom­bi­ná­cií s pre­mys­le­ným sys­té­mom vetra­nia a vyku­ro­va­nia zís­ka­te maxi­mál­ne úspor­nú pre­vá­dzku.

Viac vnútor­né­ho pries­to­ru

Vďaka moder­ným mate­ri­á­lom môžu mať vaše obvo­do­vé ste­ny men­šiu hrúb­ku. Zís­ka­te tak viac vnútor­né­ho pries­to­ru pre vaše býva­nie. Tepel­no a zvu­ko­vo izo­lač­né vlast­nos­ti osta­nú nad­štan­dard­né.

Život­nosť domu Zele­ná stav­ba

Domy “zele­ná stav­ba” sú vďaka moder­ným mate­ri­á­lom dimen­zo­va­né na viac-gene­rač­ný cyk­lus pou­ži­tia. Prá­ve pre­to kla­di­e­me dôraz na nad­ča­so­vé tech­no­lo­gic­ké vyba­ve­nie, kto­ré zvý­ši aj morál­nu život­nosť domu.

býva­me v zele­nej stav­be

Lorin­čík 2016

V zele­nej stav­be býva­me zdra­vo a úspor­ne!

Nakon­fi­gu­ruj­te si Váš dom

Zís­kaj­te základ­nú pred­sta­vu o vašom býva­ní!

Pre­čo to skú­siť?

Na to, aby ste dosi­ahli všet­ko, čo od vášho býva­nia oča­ká­va­te, je dôle­ži­tá dob­re zvá­že­ná kon­fi­gu­rá­cia. Pomo­cou nášho sprie­vod­cu pri­pra­ví­te základ­né zada­nie pre tvor­bu ceno­vej ponu­ky. Spra­ví­te tak prvý krok k váš­mu bud­úce­mu býva­niu.

Zele­ná stav­ba oča­mi zákaz­ní­kov

Spo­koj­ní zákaz­ní­ci sú hlav­ným nástro­jom nášho ras­tu. Spo­znaj­te ich hod­no­te­nia.
Martin a Eva
Mar­tin a Eva
Niž­ný Klá­tov
Zob­ra­ziť viac
Odbor­nosť a ocho­ta vyjsť v ústrety našim špe­ci­fic­kým poži­a­dav­kám bola naj­väč­ším bonu­som.
Patrik a Jana
Patrik a Jana
Šemša
Zob­ra­ziť viac
Hlad­ký prie­beh stav­by, pori­a­dok na sta­ve­nis­ku a odbor­nosť v kaž­dom kro­ku. Tak­to sme zaži­li zele­nú stav­bu my!
Daniel a Eva
Daniel a Eva
Baš­ka
Zob­ra­ziť viac
Aj po rokoch sa teší­me na kaž­dý návrat domov. Stav­ba domu je pre nás prí­jem­nou spo­mi­en­kou. Zele­nú stav­bu môž­me sme­lo dopo­ru­čiť.
Ján a Katka
Ján a Kat­ka
Lorin­čík
Zob­ra­ziť viac
Výstav­ba bola rých­la, jed­na­nie pro­fe­si­o­nál­ne a ľud­ské. Vďaka pou­ži­tým mate­ri­á­lom býva­me zdra­vo a úspor­ne.
býva­me v zele­nej stav­be

Niž­ný Klá­tov 2013

Zele­ná stav­ba pre rekre­á­ciu verej­nos­ti.

Novin­ky na našom blo­gu

Spo­znaj­te svet moder­né­ho býva­nia oča­mi odbor­ní­kov zele­nej stav­by
Ľuboš Kolesár

Kata­lóg ale­bo archi­tekt?

Na prvý pohľad by sa moh­lo zdať, že postup výstav­by níz­ko­ener­ge­tic­kýcha pasív­ne ener­ge­tic­kých domov sa pod­stat­ne líši od výstav­by tra­dič­nýchrodin­ných domov. Aj keď v pou­ži­tých

Čítať viac »

Ostaň­me v kon­tak­te

Uva­žu­je­te o novom dome? Pou­ži­te nás ako hod­not­ný zdroj infor­má­cií. Infor­má­cie o novin­kách, akci­o­vých ponu­kách, ale aj štát­nej pod­po­re zašle­me pri­a­mo na váš mail.