Tra­dič­ný výrob­ca zdra­vých drevodomov

Vytvá­ra­me zdra­vé pro­stre­die pre rodin­né bývanie!

15 rokov
skú­se­nos­tí

Prvú difúz­ne otvo­re­nú dre­vostav­bu sme posta­vi­li už v roku 2009. Našu misiu, vytvá­rať zdra­vé domy, sme v roku 2011 pome­no­va­li názvom spo­loč­nos­ti “zele­ná stavba”. 

Doko­na­lé
pre­ve­de­nie

Spo­koj­ní zákaz­ní­ci sto­ja za úspe­chom nášho ras­tu. Vďaka odpor­úča­ni­am je „zele­ná stav­ba” dodá­va­teľom domu pre rodi­čov, súro­den­cov, pri­a­teľov a zná­mych našich zákazníkov. 

Sta­bil­ný tím remeselníkov

Vďaka náš­mu dôra­zu na pocti­vosť a pra­vi­del­né odbor­né vzde­lá­va­nie sme vytvo­ri­li sta­bil­ný tím v kto­rom reme­sel­ní­ci pra­cujú s odhod­la­ním, zani­e­te­ním a vášňou. 
Sta­vi­a­me na Východ­nom Slovensku
Chce­me mať pod kon­t­ro­lou prie­beh kaž­dej stav­by. Dodať maxi­mál­nu kva­li­tu a zís­kať vašu úpl­nú spo­koj­nosť. Prá­ve pre­to nám posta­ču­je byť naj­lep­ší doma, na Východe!
býva­me v zele­nej stavbe

Lorin­čík 2023

Stá­le sa teší­me na kaž­dý návrat domov. 

Naše služ­by

Uží­vaj­te si pohod­lie a pro­fe­si­o­nál­ny ser­vis počas všet­kých etáp výstav­by vášho domu.

Archi­tek­to­nic­ké riešenie

Vybrať si môže­te pro­jekt domu z kata­ló­gu, rov­na­ko radi vám však pon­úk­ne­me aj služ­by našich ove­re­ných a reno­mo­va­ných archi­tek­tov. Bez pro­blé­mov však môže­me rea­li­zo­vať aj pro­jekt od vášho architekta. 

Inži­nie­ring a príprava

Archi­tek­to­nic­ký návrh doti­ah­ne­me do finál­ne­ho pro­jek­tu urče­né­ho pre sta­veb­né povo­le­nie a tech­nic­kú rea­li­zá­ciu. Rov­na­ko je pre nás samozrej­mos­ťou aj vyba­ve­nie sta­veb­né­ho povolenia. 

Prí­pra­va komponentov

Na zákla­de rea­li­zač­né­ho pro­jek­tu schvá­le­né­ho sta­ti­kom sa púšťa­me do prí­pra­vy dre­ve­nej kon­štruk­cie. Prv­ky kon­štruk­cie sa režú na najmo­der­nej­ších CNC stro­joch. Zvy­šu­je­me tak pres­nosť a rých­losť výstavby. 

Základ a hru­bá stavba

Pev­ný, rov­ný a pres­ný základ je dôle­ži­tým prv­kom správ­ne osa­de­nej dre­vostav­by. Prá­ve pre­to kli­en­tov odbre­me­ňu­je­me od jej zabez­pe­če­nia. Na odbor­ne pri­pra­ve­ný základ posta­ví­me kon­štruk­ciu hru­bej stav­by v prie­be­hu nie­koľ­kých dní. 

Tech­no­ló­gie
zdra­vé­ho domu

Domy „zele­ná stav­ba” pou­ží­vajú výlučne ove­re­né tech­no­ló­gie prvo­tried­nych výrob­cov a zna­čiek. Mon­tu­je­me výkon­né a úspor­né zari­a­de­nia s pozi­tív­nym dopa­dom na kom­fort a zdra­vie našich klientov. 

Kom­plex­né rie­še­nie na “kľúč”

Stav­bou to kon­čiť nemu­sí. Mini­ma­li­zuj­te počet dodá­va­teľov! Váš dom doká­že­me dokon­čiť do štá­dia „na kľúč”, no tu naša prá­ca nemu­sí skon­čiť. Súčas­ťou „zele­nej stavby”je aj inte­ri­é­ro­vé štúdio „Ver­do Stu­dio” s vlast­nou sto­lár­skou dielňou. 

Bene­fi­ty domov „Zele­ná Stavba”

Spo­znaj­te kľúčo­vé vlast­nos­ti našich domov. Objav­te štan­dard, kto­rý mení bež­né býva­nie na výnimočné!

Zdra­vá vnútor­ná klíma

Uni­kát­na, difúz­ne otvo­re­ná sklad­ba ste­ny v spo­je­ní s vetra­ním s reku­per­á­ci­ou sú pred­po­kla­dom pre výni­moč­nú vnútor­nú klí­mu vášho zdra­vé­ho domu. Zele­ná stav­ba je býva­nie, kto­ré sa pred­sta­vu­je oázu poho­dy na celý život.

Eko­no­mic­ká prevádzka

Úro­veň tepel­ných strát domov „Zele­ná Stav­ba” spĺňajú nor­mu pre pasív­ny dom. V kom­bi­ná­cií s pre­mys­le­ným sys­té­mom vetra­nia a vyku­ro­va­nia zís­ka­te maxi­mál­ne úspor­nú prevádzku.

Viac vnútor­né­ho priestoru

Vďaka moder­ným mate­ri­á­lom môžu mať vaše obvo­do­vé ste­ny men­šiu hrúb­ku. Zís­ka­te tak viac vnútor­né­ho pries­to­ru pre vaše býva­nie. Tepel­no a zvu­ko­vo izo­lač­né vlast­nos­ti osta­nú nadštandardné.

Život­nosť domu Zele­ná stavba

Domy “zele­ná stav­ba” sú vďaka moder­ným mate­ri­á­lom dimen­zo­va­né na viac-gene­rač­ný cyk­lus pou­ži­tia. Prá­ve pre­to kla­di­e­me dôraz na nad­ča­so­vé tech­no­lo­gic­ké vyba­ve­nie, kto­ré zvý­ši aj morál­nu život­nosť domu.

býva­me v zele­nej stavbe

Anu­A­zu 2016

Jedi­neč­ný kon­cept rela­xač­né­ho drevodomu

Nakon­fi­gu­ruj­te si Váš dom

Zís­kaj­te základ­nú pred­sta­vu o vašom bývaní!

Pre­čo to skúsiť?

Na to, aby ste dosi­ahli všet­ko, čo od vášho býva­nia oča­ká­va­te, je dôle­ži­tá dob­re zvá­že­ná kon­fi­gu­rá­cia. Pomo­cou nášho sprie­vod­cu pri­pra­ví­te základ­né zada­nie pre tvor­bu ceno­vej ponu­ky. Spra­ví­te tak prvý krok k váš­mu bud­úce­mu bývaniu.

Zele­ná stav­ba oča­mi zákazníkov

Spo­koj­ní zákaz­ní­ci sú hlav­ným nástro­jom nášho ras­tu. Spo­znaj­te ich hodnotenia.
Roman Cilli
Roman Cilli
2024-06-03
Boli sme velmi spokojni s vystavbou rodinneho domu. Nas projekt bol vysoko nestandardny a jedine v Zelená Stavba boli ochotni do toho ist. Vedeli spravne nasmerovat, prebrali iniciativu, ked sa ini dodavatelia zadrhli. Velka flexibilita a viac skutkov ako reci - aj takto by sa dala charakterizovat nasa spolupraca so Zelená Stavba. Dalej spolahlivost, precizna a kvalitna praca, vyborna komunikacia, odbornost, schopnost nacuvat a maximalne naplnit viziu a poziadavky klienta. Velke odporucanie! :-)
Tibor Greškovič
Tibor Greškovič
2024-05-31
Za nas velka spokojnost so stavbou domu od firmy Zelena Stavba. Od zaciatku, od projektu az po samotne dokoncenie stavby bola komunikacia vzdy otvorena a na com sme sa dohodli, tak to aj platilo. Taktiez sme boli vysoko spokojni s kvalitou prace jednotlivych profesii (elektrika, voda, vzduchotechnika, sadrokarton, atd.). Ak aj pocas stavby nastal nejaky problem, co sa pri stavbe domu stava, tak ho vzdy odstranili v co najkratsom case a v ramci zaruky. Vrelo odporucam aj ich sesterke firmy Definelo (vzduchotechnika) a aj interierove studio Verdo, kde sme sa stretli s vysokou profesionalitou a ochotou pomoct. Ak drevodom, tak len od partie zo Zelenej Stavby.
Veronika Adamcikova
Veronika Adamcikova
2024-01-12
Keby sme mali ist opat staviat nas dom, domov, opat by sme si vybrali Zelenu stavbu. V dome od nich byvame uz 8 rokov a sme spokojni aj vdaka 'zdravym' technologiam a nizkym mesacnym nakladom. Zelena stavba bola nielen profesionalnym partnerom s ludskym pristupom pri projekcii, realizacii samotnej stavby, ale i teraz pri beznej udrzbe zariadeni v dome. Odbremenili nas od vela procesov, papierovaciek vzdy aktivne nevrhovali riesenia v procese. Odporucame 👍
Frantisek Klimo
Frantisek Klimo
2024-01-08
Spolupráca so Zelenou stavbou začala fázou vypracovania projektu rodinného domu, vybavenia stavebného povolenia, pokračovala stavbou do štádia holodom a prípravou podkladov k jeho kolaudácii. Stavba trvala cca 10 mesiacov, pričom k 2-3 mesačnému zdržaniu došlo nepredvídanými okolnosťami na našej strane, takže čistý čas stavby bol cca 7-8 mesiacov. Počas jednotlivých etáp sme intenzívne komunikovali s jednotlivými kompetentnými od projektanta, jednotlivých zamestnancov až po majiteľa firmy. Vždy sa nám snažili vyjsť v ústrety, či už išlo o výber materiálov, drobné zmeny a podobne. Osobitne by som vyzdvihol ich trpezlivosť a ústretovosť v otázke financovania stavby, čím nám pomohli preklenúť náročné obdobie. Ak počas výstavby došlo k nejakým chybám, či nedostatkom, snažili sa ich čo najskôr odstrániť. Vedel som, že sa na nich môžeme spoľahnúť, že im záleží na kvalite stavby a na našej spokojnosti. Snáď, čo by som ako zákazník ešte ocenil by bolo, ak by firma pokrývala aj zabezpečenie prípojok vody, kanalizácie, retencie dažďovej vody, či tepelného zdroja. No aj v tom nám vedeli odborne poradiť, či poskytnúť kontakty na potenciálnych dodávateľov. Na záver len dodám, že v novom dome už bývame 2 mesiace a veľmi sa z neho tešíme, takže vrelá vďaka patrí Zelenej stavbe :-)
Martin Girman
Martin Girman
2023-12-14
So spoločnosťou ZELENÁ STAVBA, s ktorou sme realizovali výstavbu kancelárskych priestorov sme boli nadmieru spokojní od prvého stretnutia až po kolaudáciu. Ďakujem pekne TOPAGRO s.r.o
Martin Tkac
Martin Tkac
2023-09-21
Zmes rodinnej firmy a profesionalneho pristupu. Firma ma klucove pozicie obsadene naozaj dobre, reaguje agilne na zmeny pred aj pocas stavby, koordinacia prac na jednotku, vysledna kvalita vynikajuca a detaily, ktore sa vzdy najdu, zodpovedne adresovane. Urobili sme niekolko nestastnych rieseni pri vybere domu a jeho financovania, no partia zo zelenej stavby schopnostou a ochotou vzdy dokazala najst prijatelne riesenia, na mieru pre nas. Dakujeme a tesime sa na dalsie domy :) Rodina Tkacova
Marek Saly
Marek Saly
2023-06-07
Firma mi stavala dom v KE v roku 2022. Dom okrem základnej dosky (to uz v novembri 21) hotový za 5! mesiacov tak, ze sme sa sťahovali...vlastne oni dokonca ešte skôr skončili (takže 4 mesiace), obklady kúpeľne a plávačky robili ďalšie firma. Kvalita perfektná, ak to zatiaľ po roku bývania viem zhodnotiť. Chlapi na stavbe inteligentní, perfektná komunikácia a ústretovosť od celého tímu od majiteľa až po pomocníka. Poradili, flexibilne reagovali na moje "vymýšľance". Bál som sa že stavba to su večné nervy a stres, ale so Zelenou to neplatí. Odporúčam túto profi firmu ak si chcete ušetriť čas a nervy a urobiť si zo stavby domu príjemný zážitok.
býva­me v zele­nej stavbe

Budi­mír 2022

Dom nabi­tý technológiami.

Ostaň­me v kontakte

Uva­žu­je­te o novom dome? Pou­ži­te nás ako hod­not­ný zdroj informácií. 

Infor­má­cie o novin­kách, akci­o­vých ponu­kách, ale aj štát­nej pod­po­re zašle­me pri­a­mo na váš mail.