Vila 179

montovaný dom zelená stavba

Špecifikácia domu

Úžitková plocha
179 m2
Obytná plocha
86 m2
Zastavaná plocha
293 m2
Počet osôb
4-6
Obytné miestnosti
4
Cena od
? €

Moder­ná hra geo­me­t­ric­kých tva­rov s kom­for­tom pre 4 až 5‑člennú rodi­nu. Vychut­ná­vaj­te si hviezd­ne noci na obrov­skej prestre­še­nej tera­se, s pri­a­mym vstupom do jed­not­li­vých izieb a rodi­čov­skej spál­ne, s vlast­ným šat­ní­kom a kúpeľ­ňou. Priestran­ná kuchyňa s komo­rou a jedál­ňou ula­ho­dí nejed­né­mu šikov­né­mu kuchá­ro­vi a uza­vre­tá garáž pre­po­je­ná s domom poskyt­ne váš­mu autu prístre­šok, aký si zaslúži.

Pohľady a pôdorysy

Nakonfigurujte si Váš dom

Získajte základnú predstavu o vašom bývaní!

Prečo to skúsiť?

Na to, aby ste dosiahli všetko, čo od vášho bývania očakávate, je dôležitá dobre zvážená konfigurácia. Pomocou nášho sprievodcu pripravíte základné zadanie pre tvorbu cenovej ponuky. Spravíte tak prvý krok k vášmu budúcemu bývaniu.

Objavujte ďalej!

Vila 172

Priestran­ný rodin­ný dom s gará­žou. S tera­sou a záhra­dou je dom ide­ál­nym mies­tom na oddych, hra­nie sa detí a gri­lo­va­nie s pri­a­teľ­mi a rodinou.

Vila 135

Zapíš­te novú eta­pu vášho živo­ta v útul­nom domče­ku pre šty­roch. V tom­to dome vás pri­ví­ta jed­no­du­chosť a domá­ci charakter.

Loft 151

Dvoj­pod­laž­ný rodin­ný dom pre 4 člen­nú rodi­nu. Dom je navrh­nu­tý s dôra­zom na úspor­nosť ener­gie a vyu­ží­va moder­né tech­no­ló­gie na mini­ma­li­zá­ciu envi­ron­men­tál­ne­ho dopadu.