15 rokov skúseností

Spo­znaj­te náš prí­beh, od stav­by prvých domov, po najobľ­úbe­nej­ší  dre­vo­dom na výcho­de Slovenska.
Prvé rea­li­zá­cie dre­vo­do­mov ešte ako dodá­va­teľ pre inú firmu.
2009
Regis­trá­cia obchod­nej znač­ky „zele­ná stav­ba“ na úra­de pri­e­my­sel­né­ho vlastníctva.
2010
Zalo­že­nie spo­loč­nos­ti „zele­ná stav­ba“. Rea­li­zá­cia prvých dre­vo­do­mov pod vlast­nou značkou. 
2011
Rea­li­zá­cia prvej obči­an­skej stav­by — reštau­rá­cia „Vese­lá záhrada“
2012
Náš prí­beh prvý­krát zau­jal. Napí­sa­li o nás v kni­he „59 inšpi­ra­tív­nych pod­ni­ka­teľských príbehov“
2013
Prvé rea­li­zá­cie domov mimo východ­né­ho slo­ven­ska, v Bra­ti­sla­ve a oko­lí. Napí­sa­li o nás v eko­no­mic­kom týž­den­ní­ku TREND.
2014
Nomi­ná­cia v súťa­ži „Pod­ni­ka­teľ roka 2016 v SR“. Postup med­zi 30 finalistov.
2016
Otvo­re­nie vlast­né­ho inte­ri­é­ro­vé­ho štúdia „Ver­do Stu­dio“ s vlast­nou sto­lár­skou diel­ňou. Inte­ri­ér na kľúč ako nová služ­ba pre klientov.
2017
Rea­li­zá­cia špe­ci­ál­nej stav­by „Anu Azu“, kto­rá zís­ka­la nie­koľ­ko oce­ne­ní a písa­lo sa o nej aj v zahra­ni­čí. Rea­li­zo­va­li sme celú stav­bu vráta­ne inte­ri­é­ru. Rea­li­zá­cia dre­ve­ných kon­štruk­cií a inte­ri­é­ru pre FORBES Slo­ven­sko, kto­rý násled­ne vyhral „offi­ce roka 2018“ v kate­gó­rií „offi­ce ako DNA firmy“.
2018
Aby sme ešte zlep­ši­li kva­li­tu a služ­by obmed­zu­je­me pôsob­nosť na východ­né Slovensko.
2019
Dopĺňa­me naše pro­duk­ty o stav­by domov z CLT panelov. 
2020
Spo­koj­nosť kli­en­tov, ktorí už roky spo­koj­ne bývajú v domoch od nás je pre nás hna­cím moto­rom. Sta­vi­a­me kva­lit­né a eko­lo­gic­ké drevodomy.
2024
Ľuboš Kole­sár
Ria­di­teľ

Pre­kon­zul­tuj­te rie­še­nie vášho domu pri­a­mo so mnou. Doko­na­le poznám náš pro­dukt. Venu­jem sa ino­vá­ci­ám a stra­té­gií roz­voja. Zákaz­nic­ke pod­ne­ty sú pre mňa naj­lep­ším zdro­jom inšpirácie.

Maroš Kole­sár
Výrob­ný riaditeľ
Dohľad nad prie­be­hom stav­by a úspeš­né odo­vzda­nie jed­not­li­vých etáp pre­bie­ha v mojej réžii. Sta­rám sa nie­len o kon­t­ro­lu kva­li­ty a včas­né zabez­pe­če­nie mate­ri­ál­nych, ale aj ľud­ských zdro­jov. Chce­te poznať ter­mí­ny dokon­če­nia, pre­vza­tia či nasťa­ho­va­nia do nové­ho dre­vo­do­mu? Nevá­haj­te ma kontaktovať. 
Anna Kole­sá­ro­vá
Pro­jek­tant­ka
Navr­hu­jem zau­jí­ma­vé a moder­né rie­še­nia, kto­ré menia bež­né býva­nia na výni­moč­né. Kaž­dý návrh doti­ah­nem do final­ne­ho pro­jek­tu urče­né­ho pre sta­veb­né povo­le­nie a tech­nic­kú rea­li­zá­ciu. Rov­na­ko je samozrej­mos­ťou kon­t­ro­la, dohľad a kon­zul­tá­cie ohľa­dom plá­no­va­nia či prie­be­hu výstavby. 
Peter Sepe­ši
Prí­pra­vár stavieb
Kla­di­e­me dôraz na kva­li­tu, nie na kvanti­tu. Na kaž­dej stav­be musí byť všet­ko tip-top, od komu­ni­ká­cie s kli­en­tom, cez prí­pra­vu kom­po­nen­tov a hrubú stav­bu, až po pro­fe­si­o­nál­nych pra­cov­ní­kov. Venu­jem sa pre­do­všet­kým pre­cízne­mu pre­ve­de­niu, ter­mí­nom, zabez­pe­če­niu potreb­ných mate­ri­á­lov a kon­t­ro­le detailov. 
Milan Kole­sár
Sklad a zariadenia
Pro­fe­si­o­nál­ny ser­vis je veľ­mi dôle­ži­tý a sto­jí na detai­loch. Ako docie­liť, aby išlo všet­ko hlad­ko? Sta­čí napl­niť pár pred­po­kla­dov. Sta­bil­ný tím, pori­a­dok v skla­de, pra­vi­del­ná údrž­ba zari­a­de­ní a vozo­vé­ho par­ku patria med­zi kľúčové. 

Cer­ti­fi­ká­ty a ocenenia

Pozná­me tech­no­ló­gie, kto­ré montujeme.

Inten­zív­ne ško­le­nie o pou­ží­va­ní sys­té­mu Ste­i­co a o tom, ako správ­ne apli­ko­vať omi­et­ku na difúz­ne otvo­re­ný systém.

Ško­le­nie, ako správ­ne a kde pou­žiť izo­lač­né mate­ri­á­ly Iso­ver. Význam vzdu­cho­tes­nos­ti dre­vo­do­mov, na čom si veľ­mi zakla­dá­me. Boli sme zaško­le­ní aj k pro­ti­po­ži­ar­nej ochra­ne drevostavieb.

Ško­le­nie na správ­ne spra­co­va­nie mate­ri­á­lov Del­ta ako sú fólie a pásky. 
Ško­le­nie k mon­tá­ži spi­ro potru­bia a tva­ro­viek. Vďaka tomu­to ško­le­niu vie Zele­ná stav­ba správ­ne a funkčne namon­to­vať potru­bie vzduchotechniky. 
Boli sme zaško­le­ní o vlast­nos­ti­ach a správ­nom postu­pe pri rea­li­zo­va­ní sys­té­mu Weber v drevostavbách. 
Inšta­lač­né ško­le­nie na vyku­ro­va­cie káble Ray­chem a ich odbor­nú montáž. 
Kom­plet­né ško­le­nie o dre­vostav­bách a tesárstve. Boli sme zaško­le­ní na spo­jo­va­cie prv­ky a pou­ži­tie v dre­vostav­be, tesár­ske nástro­je a nára­die, tes­ni­a­ce a hyd­ro­i­zo­lač­né systémy. 

Napí­sa­li o nás

Spo­znaj­te prí­beh zele­nej stavby.

Náš prí­beh inšpiruje.

Naša rea­li­zá­cia pre FORBES — víťaz súťa­že offi­ce roka!

Nemec­ký časo­pis píše o našej rea­li­zá­cií “Anu Azu”

O „zele­nej stav­be” na troch stra­nách Profitu!

ARCH píše o výni­moč­ných inte­ri­é­rov vo FORBES od zele­nej stavby.

For­bes o zdra­vom dome od “zele­nej stavby”.

Nakon­fi­gu­ruj­te si Váš dom

Zís­kaj­te základ­nú pred­sta­vu o vašom bývaní!

Pre­čo to skúsiť?

Na to, aby ste dosi­ahli všet­ko, čo od vášho býva­nia oča­ká­va­te, je dôle­ži­tá dob­re zvá­že­ná kon­fi­gu­rá­cia. Pomo­cou nášho sprie­vod­cu pri­pra­ví­te základ­né zada­nie pre tvor­bu ceno­vej ponu­ky. Spra­ví­te tak prvý krok k váš­mu bud­úce­mu bývaniu.