Kata­lóg domov

Inšpi­ruj­te sa v našom kata­ló­gu hoto­vých domov „zele­ná stavba”

Cha­let 94 

Vychut­naj­te si krá­sy vrchov v cha­te stvo­re­nej na malý sva­ho­vi­tý poze­mok, v kto­rej môže­te pokoj­ne bývať aj po celý rok. Den­ná miest­nosť pre­svet­le­ná z juhu

HOME 84 

Začni­te písať novú kapi­to­lu svoj­ho živo­ta v útul­nom domče­ku pre 4‑člennú rodi­nu. Jed­no­du­chosť a rodin­ný vzhľad pri­nášajú v tom­to dome ori­en­to­va­nom na juho­zá­pad slneč­né lúče,

Home 112 

Pres­ťa­huj­te svo­ju rodi­nu do štý­lo­vé­ho domu s obľ­úbe­nou sto­do­lo­vou stre­chou, kde si kaž­dý nájde svo­je mies­to. Dve priestran­né izby, útul­ná spálňa, veľ­ká kuchyňa, slneč­ná denná

Loft 188 

Dom stvo­re­ný pre nie­koľ­ko gene­rá­cií. Nad otvo­re­ným den­ným pries­to­rom s obý­va­cou čas­ťou a kuchyňou sa týči priestran­ná galé­ria s kniž­ni­cou, oddycho­vou zónou a štyr­mi obytnými

Vila 127 

Nad­ča­so­vosť zali­a­ta sln­kom. Pre­poj­te svoj domov s prí­ro­dou vďaka pri­a­me­mu vstu­pu z domu na tera­su a vychut­naj­te si tep­lé dni v lete i zime s

Vila 179 

Moder­ná hra geo­me­t­ric­kých tva­rov s kom­for­tom pre 4 až 5‑člennú rodi­nu. Vychut­ná­vaj­te si hviezd­ne noci na obrov­skej prestre­še­nej tera­se, s pri­a­mym vstupom do jed­not­li­vých izieb

Nakon­fi­gu­ruj­te si Váš dom

Zís­kaj­te základ­nú pred­sta­vu o vašom bývaní!

Pre­čo to skúsiť?

Na to, aby ste dosi­ahli všet­ko, čo od vášho býva­nia oča­ká­va­te, je dôle­ži­tá dob­re zvá­že­ná kon­fi­gu­rá­cia. Pomo­cou nášho sprie­vod­cu pri­pra­ví­te základ­né zada­nie pre tvor­bu ceno­vej ponu­ky. Spra­ví­te tak prvý krok k váš­mu bud­úce­mu bývaniu.