Kata­lóg domov

Inšpi­ruj­te sa v našom kata­ló­gu hoto­vých domov.
Kaž­dý pro­jekt domu vie­me indi­vi­du­ál­ne prispô­so­biť (podľa pozem­ku, roz­počtu, požiadaviek).

Vila 172 

Priestran­ný rodin­ný dom s gará­žou. S tera­sou a záhra­dou je dom ide­ál­nym mies­tom na oddych, hra­nie sa detí a gri­lo­va­nie s pri­a­teľ­mi a rodinou.

Vila 135 

Zapíš­te novú eta­pu vášho živo­ta v útul­nom domče­ku pre šty­roch. V tom­to dome vás pri­ví­ta jed­no­du­chosť a domá­ci charakter.

Loft 151 

Dvoj­pod­laž­ný rodin­ný dom pre 4 člen­nú rodi­nu. Dom je navrh­nu­tý s dôra­zom na úspor­nosť ener­gie a vyu­ží­va moder­né tech­no­ló­gie na mini­ma­li­zá­ciu envi­ron­men­tál­ne­ho dopadu.

Home 122 

Dom sa vyzna­ču­je ele­gant­ným a moder­ným štý­lom s dôra­zom na prak­tic­kosť a este­ti­ku. Jeho priestran­né inte­ri­é­ry pon­ú­kajú dosta­tok mies­ta pre šty­ri oso­by a záro­veň umožňujú

Home 120 

Ten­to priestran­ný dom je navrh­nu­tý s ohľa­dom na kom­fort a efek­tív­nosť, pri­čom vyu­ží­va moder­né tech­no­ló­gie a mate­ri­á­ly na zabez­pe­če­nie ener­ge­tic­kej úspor­nos­ti a udr­ža­teľ­nos­ti. S útulnou

Home 83 

Rodin­ný dom vám vie­me zre­a­li­zo­vať s val­bo­vou ale­bo sed­lo­vou stre­chou. Bývaj­te v úspor­nom, zdra­vom a eko­lo­gic­kom dome s rýchlou dobou výstavby.

Home 82 

Vytvor­te nový domov pre svo­ju rodi­nu s tým­to štý­lo­vým domom pre šty­roch. Dom sa vyzna­ču­je moder­ným diza­j­nom a funkč­ným uspo­ri­a­da­ním pries­to­rov, kto­ré zabez­pe­ču­je poho­dl­né a

Cha­let 94 

Vychut­naj­te si krá­sy vrchov v cha­te stvo­re­nej na malý sva­ho­vi­tý poze­mok, v kto­rej môže­te pokoj­ne bývať aj po celý rok. Den­ná miest­nosť pre­svet­le­ná z juhu

HOME 84 

Začni­te písať novú kapi­to­lu svoj­ho živo­ta v útul­nom domče­ku pre 4‑člennú rodi­nu. Jed­no­du­chosť a rodin­ný vzhľad pri­nášajú v tom­to dome ori­en­to­va­nom na juho­zá­pad slneč­né lúče,

Home 112 

Pres­ťa­huj­te svo­ju rodi­nu do štý­lo­vé­ho domu s obľ­úbe­nou sto­do­lo­vou stre­chou, kde si kaž­dý nájde svo­je mies­to. Dve priestran­né izby, útul­ná spálňa, veľ­ká kuchyňa, slneč­ná denná

Loft 188 

Dom stvo­re­ný pre nie­koľ­ko gene­rá­cií. Nad otvo­re­ným den­ným pries­to­rom s obý­va­cou čas­ťou a kuchyňou sa týči priestran­ná galé­ria s kniž­ni­cou, oddycho­vou zónou a štyr­mi obytnými

Vila 127 

Nad­ča­so­vosť zali­a­ta sln­kom. Pre­poj­te svoj domov s prí­ro­dou vďaka pri­a­me­mu vstu­pu z domu na tera­su a vychut­naj­te si tep­lé dni v lete i zime s

Vila 179 

Moder­ná hra geo­me­t­ric­kých tva­rov s kom­for­tom pre 4 až 5‑člennú rodi­nu. Vychut­ná­vaj­te si hviezd­ne noci na obrov­skej prestre­še­nej tera­se, s pri­a­mym vstupom do jed­not­li­vých izieb

Nakon­fi­gu­ruj­te si Váš dom

Zís­kaj­te základ­nú pred­sta­vu o vašom bývaní!

Pre­čo to skúsiť?

Na to, aby ste dosi­ahli všet­ko, čo od vášho býva­nia oča­ká­va­te, je dôle­ži­tá dob­re zvá­že­ná kon­fi­gu­rá­cia. Pomo­cou nášho sprie­vod­cu pri­pra­ví­te základ­né zada­nie pre tvor­bu ceno­vej ponu­ky. Spra­ví­te tak prvý krok k váš­mu bud­úce­mu bývaniu.