Home 120

montovaný dom zelená stavba

Špecifikácia domu

Úžitková plocha
120 m2
Obytná plocha
62.87 m2
Zastavaná plocha
137.46 m2
Počet osôb
4
Obytné miestnosti
4
Cena od
? €

Ten­to priestran­ný dom je navrh­nu­tý s ohľa­dom na kom­fort a efek­tív­nosť, pri­čom vyu­ží­va moder­né tech­no­ló­gie a mate­ri­á­ly na zabez­pe­če­nie ener­ge­tic­kej úspor­nos­ti a udr­ža­teľ­nos­ti. S útul­nou tera­sou a záhra­dou pon­úka dom mož­nosť rela­xo­vať a trá­viť čas na čer­stvom vzdu­chu v pohod­lí domá­ce­ho prostredia.

Pohľady a pôdorysy

Nakonfigurujte si Váš dom

Získajte základnú predstavu o vašom bývaní!

Prečo to skúsiť?

Na to, aby ste dosiahli všetko, čo od vášho bývania očakávate, je dôležitá dobre zvážená konfigurácia. Pomocou nášho sprievodcu pripravíte základné zadanie pre tvorbu cenovej ponuky. Spravíte tak prvý krok k vášmu budúcemu bývaniu.

Objavujte ďalej!

Vila 172

Priestran­ný rodin­ný dom s gará­žou. S tera­sou a záhra­dou je dom ide­ál­nym mies­tom na oddych, hra­nie sa detí a gri­lo­va­nie s pri­a­teľ­mi a rodinou.

Vila 135

Zapíš­te novú eta­pu vášho živo­ta v útul­nom domče­ku pre šty­roch. V tom­to dome vás pri­ví­ta jed­no­du­chosť a domá­ci charakter.

Loft 151

Dvoj­pod­laž­ný rodin­ný dom pre 4 člen­nú rodi­nu. Dom je navrh­nu­tý s dôra­zom na úspor­nosť ener­gie a vyu­ží­va moder­né tech­no­ló­gie na mini­ma­li­zá­ciu envi­ron­men­tál­ne­ho dopadu.