Vila 127

montovaný dom zelená stavba

Špecifikácia domu

Úžitková plocha
127 m2
Obytná plocha
86 m2
Zastavaná plocha
148 m2
Počet osôb
4
Obytné miestnosti
4
Cena od
? €

Nad­ča­so­vosť zali­a­ta sln­kom. Pre­poj­te svoj domov s prí­ro­dou vďaka pri­a­me­mu vstu­pu z domu na tera­su a vychut­naj­te si tep­lé dni v lete i zime s preskle­ný­mi plo­cha­mi na juž­nej stra­ne. Rodi­čov­ská spálňa s vlast­nou kúpeľ­ňou a šat­ní­kom pri­ne­sie vám a vašej polo­vič­ke súkro­mie, a priestran­né zád­ve­rie a komo­ra blíz­ko kuchy­ne poskyt­nú veľ­ký úlož­ný priestor.

Pohľady a pôdorysy

Nakonfigurujte si Váš dom

Získajte základnú predstavu o vašom bývaní!

Prečo to skúsiť?

Na to, aby ste dosiahli všetko, čo od vášho bývania očakávate, je dôležitá dobre zvážená konfigurácia. Pomocou nášho sprievodcu pripravíte základné zadanie pre tvorbu cenovej ponuky. Spravíte tak prvý krok k vášmu budúcemu bývaniu.

Objavujte ďalej!

Vila 172

Priestran­ný rodin­ný dom s gará­žou. S tera­sou a záhra­dou je dom ide­ál­nym mies­tom na oddych, hra­nie sa detí a gri­lo­va­nie s pri­a­teľ­mi a rodinou.

Vila 135

Zapíš­te novú eta­pu vášho živo­ta v útul­nom domče­ku pre šty­roch. V tom­to dome vás pri­ví­ta jed­no­du­chosť a domá­ci charakter.

Loft 151

Dvoj­pod­laž­ný rodin­ný dom pre 4 člen­nú rodi­nu. Dom je navrh­nu­tý s dôra­zom na úspor­nosť ener­gie a vyu­ží­va moder­né tech­no­ló­gie na mini­ma­li­zá­ciu envi­ron­men­tál­ne­ho dopadu.