Vila 127

montovaný dom zelená stavba

Špecifikácia domu

Úžitková plocha
127 m2
Obytná plocha
86 m2
Zastavaná plocha
148 m2
Počet osôb
4
Obytné miestnosti
4
Cena od
? €

Nad­ča­so­vosť zali­a­ta sln­kom. Pre­poj­te svoj domov s prí­ro­dou vďaka pri­a­me­mu vstu­pu z domu na tera­su a vychut­naj­te si tep­lé dni v lete i zime s preskle­ný­mi plo­cha­mi na juž­nej stra­ne. Rodi­čov­ská spálňa s vlast­nou kúpeľ­ňou a šat­ní­kom pri­ne­sie vám a vašej polo­vič­ke súkro­mie, a priestran­né zád­ve­rie a komo­ra blíz­ko kuchy­ne poskyt­nú veľ­ký úlož­ný priestor.

Pohľady a pôdorysy

Nakonfigurujte si Váš dom

Získajte základnú predstavu o vašom bývaní!

Prečo to skúsiť?

Na to, aby ste dosiahli všetko, čo od vášho bývania očakávate, je dôležitá dobre zvážená konfigurácia. Pomocou nášho sprievodcu pripravíte základné zadanie pre tvorbu cenovej ponuky. Spravíte tak prvý krok k vášmu budúcemu bývaniu.

Objavujte ďalej!

Cha­let 94

Vychut­naj­te si krá­sy vrchov v cha­te stvo­re­nej na malý sva­ho­vi­tý poze­mok, v kto­rej môže­te pokoj­ne bývať aj po celý rok. Den­ná miest­nosť pre­svet­le­ná z juhu

HOME 84

Začni­te písať novú kapi­to­lu svoj­ho živo­ta v útul­nom domče­ku pre 4‑člennú rodi­nu. Jed­no­du­chosť a rodin­ný vzhľad pri­nášajú v tom­to dome ori­en­to­va­nom na juho­zá­pad slneč­né lúče,

Home 112

Pres­ťa­huj­te svo­ju rodi­nu do štý­lo­vé­ho domu s obľ­úbe­nou sto­do­lo­vou stre­chou, kde si kaž­dý nájde svo­je mies­to. Dve priestran­né izby, útul­ná spálňa, veľ­ká kuchyňa, slneč­ná denná