Sprav­te prvý krok

pomo­že­me Vám vytvo­riť základ­nú kon­fi­gu­rá­ciu Vášho bud­úce­ho domu a zís­kať ori­en­tač­nú ceno­vú ponuku 

Raci­o­nál­ne roz­hod­nu­tie pre drevostavbu

Dre­vostav­by Vám pri­nášajú novú kva­li­tu býva­nia. Šet­ria Váš čas pri výstav­be a vytvá­rajú zdra­vé vnútor­né pro­stre­die s prí­jem­ný­mi tepel­ný­mi, akus­tic­ký­mi a sta­tic­ký­mi vlast­nos­ťa­mi. Vďaka lep­ši­e­mu pome­ru obyt­nej plo­chy k zasta­va­nej ploche zís­ka­te viac priestoru. 

Zdá sa Vám že vie­te dosť?

Pozná­te výho­dy drevodomu

Urči­te sto­jí za to pri­po­me­n­úť si ich. 
Šetrí čas a peniaze
Výstav­ba dre­vo­do­mu na kľúč pre­beh­ne za 3–4 mesi­a­ce. Rých­la výstav­ba šetrí nákla­dy a umož­ní aj Vaše sko­ré nasťa­ho­va­nie. Cena dre­vo­do­mu je porov­na­teľ­ná s cena­mi muro­va­ných domov, avšak má oveľa lep­šie para­me­t­re. Muro­va­ný dom s rov­na­ký­mi para­me­tra­mi by bol nepo­rov­na­teľ­ne drahší.
Výbor­né tepel­no­i­zo­lač­né vlastnosti
Ak sa roz­hod­ne­te pre výstav­bu pasív­ne­ho ale­bo níz­ko­ener­ge­tic­ké­ho domu, dre­vo­dom je ide­ál­nou voľ­bou. Má skve­lé izo­lač­né vlast­nos­ti, čím sú mesač­né nákla­dy na býva­nie niž­šie ako pri bež­ných stavbách.
Dlhá život­nosť (150 rokov)
Ľudia myl­ne pova­žujú dre­vo­do­my za málo trvác­ne. Kva­lit­ne posta­ve­ný dre­vo­dom má však život­nosť vyše 100 rokov. Nepo­pie­ra­teľ­ným dôka­zom ich život­nos­ti sú vyše sto­roč­né dre­ve­né kostolíky.
Obdi­vu­hod­né akus­tic­ké vlastnosti
Pou­ží­va­me mate­ri­á­ly vyso­kej kva­li­ty, kto­ré majú skve­lé tepel­no­i­zo­lač­né i akus­tic­ké vlast­nos­ti, či už med­zi miest­nos­ťa­mi navzá­jom ale­bo aj z exteriéru.
Ener­gie z prí­rod­ných zdrojov
Pri stav­bách vyu­ží­va­me tech­no­ló­gie vyu­ží­vaj­úce prí­rod­né zdro­je — tepel­né čer­pad­lá, reku­per­á­ciu či foto­vol­tai­ku, čím zni­žu­je­me nákla­dy na kúre­nie. Stav­bu ori­en­tu­je­me podľa sve­to­vých strán na zabez­pe­če­nie opti­mál­nej výhrev­nos­ti (skle­ní­ko­vý efekt) a v lete tie­ni­me von­ka­j­ším tie­ne­ním a nevp­úšťa­me dnu teplo.
Pre­vi­ous slide
Next sli­de

Zdá sa Vám že vie­te dosť?

Prie­beh výstavby

Váš dom v kľúčo­vých míľnikoch.

Zákla­dy domu
Výstav­ba dre­vo­do­mu na kľúč pre­beh­ne za 3–4 mesi­a­ce. Rých­la výstav­ba šetrí nákla­dy a umož­ní aj Vaše sko­ré nasťa­ho­va­nie. Cena dre­vo­do­mu je porov­na­teľ­ná s cena­mi muro­va­ných domov, avšak má oveľa lep­šie para­me­t­re. Muro­va­ný dom s rov­na­ký­mi para­me­tra­mi by bol nepo­rov­na­teľ­ne drahší.
Hru­bá stavba
Ak sa roz­hod­ne­te pre výstav­bu pasív­ne­ho ale­bo níz­ko­ener­ge­tic­ké­ho domu, dre­vo­dom je ide­ál­nou voľ­bou. Má skve­lé izo­lač­né vlast­nos­ti, čím sú mesač­né nákla­dy na býva­nie niž­šie ako pri bež­ných stavbách.
Holo­dom
Ľudia myl­ne pova­žujú dre­vo­do­my za málo trvác­ne. Kva­lit­ne posta­ve­ný dre­vo­dom má však život­nosť vyše 100 rokov. Nepo­pie­ra­teľ­ným dôka­zom ich život­nos­ti sú vyše sto­roč­né dre­ve­né kostolíky.
Dokon­če­nie na kľúč
Pou­ží­va­me mate­ri­á­ly vyso­kej kva­li­ty, kto­ré majú skve­lé tepel­no­i­zo­lač­né i akus­tic­ké vlast­nos­ti, či už med­zi miest­nos­ťa­mi navzá­jom ale­bo aj z exteriéru.
Kolaudá­cia
Pri stav­bách vyu­ží­va­me tech­no­ló­gie vyu­ží­vaj­úce prí­rod­né zdro­je — tepel­né čer­pad­lá, reku­per­á­ciu či foto­vol­tai­ku, čím zni­žu­je­me nákla­dy na kúre­nie. Stav­bu ori­en­tu­je­me podľa sve­to­vých strán na zabez­pe­če­nie opti­mál­nej výhrev­nos­ti (skle­ní­ko­vý efekt) a v lete tie­ni­me von­ka­j­ším tie­ne­ním a nevp­úšťa­me dnu teplo.
Pre­vi­ous slide
Next sli­de

Zdá sa Vám že vie­te dosť?

Zosta­li Vám nezod­po­ve­da­né otázky

Sme pri­pra­ve­ný pora­diť Vám. Vašu kon­fi­gu­rá­ciu môže­te dopl­niť o otáz­ky, kto­ré potre­bu­je­te zod­po­ve­dať. Prí­pad­ne nevá­haj­te a kon­tak­tuj­te nás osobne.

Ľuboš Kole­sár
Ria­di­teľ

Pre­kon­zul­tuj­te rie­še­nie vášho domu pri­a­mo so mnou. Doko­na­le poznám náš pro­dukt. Venu­jem sa ino­vá­ci­ám a stra­té­gií roz­voja. Zákaz­nic­ke pod­ne­ty sú pre mňa naj­lep­ším zdro­jom inšpirácie.

Maroš Kole­sár
Výrob­ný riaditeľ
Dohľad nad prie­be­hom stav­by a úspeš­né odo­vzda­nie jed­not­li­vých etáp pre­bie­ha v mojej réžii. Sta­rám sa nie­len o kon­t­ro­lu kva­li­ty a včas­né zabez­pe­če­nie mate­ri­ál­nych, ale aj ľud­ských zdro­jov. Chce­te poznať ter­mí­ny dokon­če­nia, pre­vza­tia či nasťa­ho­va­nia do nové­ho dre­vo­do­mu? Nevá­haj­te ma kontaktovať. 
Anna Kašpár­ko­vá
Pro­jek­tant­ka
Navr­hu­jem zau­jí­ma­vé a moder­né rie­še­nia, kto­ré menia bež­né býva­nia na výni­moč­né. Kaž­dý návrh doti­ah­nem do final­ne­ho pro­jek­tu urče­né­ho pre sta­veb­né povo­le­nie a tech­nic­kú rea­li­zá­ciu. Rov­na­ko je samozrej­mos­ťou kon­t­ro­la, dohľad a kon­zul­tá­cie ohľa­dom plá­no­va­nia či prie­be­hu výstavby. 
Peter Sepe­ši
Prí­pra­vár stavieb
Kla­di­e­me dôraz na kva­li­tu, nie na kvanti­tu. Na kaž­dej stav­be musí byť všet­ko tip-top, od komu­ni­ká­cie s kli­en­tom, cez prí­pra­vu kom­po­nen­tov a hrubú stav­bu, až po pro­fe­si­o­nál­nych pra­cov­ní­kov. Venu­jem sa pre­do­všet­kým pre­cízne­mu pre­ve­de­niu, ter­mí­nom, zabez­pe­če­niu potreb­ných mate­ri­á­lov a kon­t­ro­le detailov. 
Milan Kole­sár
Sklad a zariadenia
Pro­fe­si­o­nál­ny ser­vis je veľ­mi dôle­ži­tý a sto­jí na detai­loch. Ako docie­liť, aby išlo všet­ko hlad­ko? Sta­čí napl­niť pár pred­po­kla­dov. Sta­bil­ný tím, pori­a­dok v skla­de, pra­vi­del­ná údrž­ba zari­a­de­ní a vozo­vé­ho par­ku patria med­zi kľúčové. 

Plá­no­vač Vášho drevodomu

Nakon­fi­gu­ruj­te si dom podľa vašich poži­a­da­viek a odo­šli­te for­mu­lár. Pri­pra­ví­me vám ceno­vú ponu­ku a pre­kon­zul­tu­je­me s vami váš zámer.