1

Ramo­vá kon­štruk­cia vypl­ne­ná mine­rál­nou vlnou + (zatep­le­nie drevovlákom)

1

Sadro­kar­tÓ­no­vá akus­tic­ká doska Acti­vAir (1,2 cm)

Vede­li ste, že až 85 % času trá­vi­te v inte­ri­é­ri? Celý deň sa zdr­žia­va­te doma, v prá­ci, v ško­le či v špor­to­vom zari­a­de­ní. Počas toh­to času vdychu­je­te veľ­ké množ­stvo škod­li­vých látok. Tie­to lát­ky sú síce nevi­di­teľ­né, ale zdra­vot­ne nevy­ho­vuj­úce. Med­zi zne­čis­ťuj­úci­mi lát­ka­mi vo vnútor­nom pro­stre­dí vedie formal­de­hyd. Pra­xou ove­re­né rie­še­nia s Mod­rou akus­tic­kou doskou sú teraz vylep­še­né aj o špe­ci­ál­nu úpra­vu Activ’Air, kto­rá má uni­kát­nu schop­nosť odstra­ňo­vať formal­de­hyd z vnútor­né­ho pro­stre­dia. Doká­že ho zní­žiť až do 70 %, a to až počas obdo­bia 50 rokov. Okrem vyni­kaj­úcich zvu­ko­tes­ných vlast­nos­tí, vaše akus­tic­ké ste­ny z dosiek ozdra­via ovzdu­šie v pries­to­re, v kto­rom sa naj­vi­ac zdržiavate.

2

INŠTALAČNÁ PREDSTENA VYPLNENÁ AKUSTICKOU IZOLÁCIOU ISOVER AKUPLAT

Mine­rál­ne izo­lač­né dosky zo skle­ných vlá­ki­en s vyni­kaj­úci­mi zvu­ko­vo­i­zo­lač­ný­mi vlast­nos­ťa­mi urče­né na akus­tic­kú izo­lá­ciu ľah­kých sadro­kar­tó­no­vých prie­čok, zave­se­ných stro­pov, ľah­kých pod­láh (nezaťa­že­ná pod­la­ha – izo­lá­cia je vlo­že­ná med­zi nos­né trá­my) a pod. Izo­lač­né dosky je tiež mož­né pou­žiť aj ako tepel­nú izo­lá­ciu obvo­do­vých sti­en budov (sys­tém ľah­kých odve­tra­ných fasád), obvo­do­vých pláš­ťov halo­vých kon­štruk­cií ale­bo ľah­kých podláh.

3

DOSKA OSB3 EGGER — SO VZDUCHOTESNE PRELEPENÝMI SPOJMI ŠPECIÁLNOU VZDUCHOTESNOU PÁSKOU (1,5 CM)

OSB3 dosky EGGER s ozna­če­ním EUROSTRAND OSB 3 sú troj­vrst­vo­vé ploš­ne liso­va­né dosky lepe­né z ori­en­to­va­ných sypa­ných trie­sok, podľa nor­my DIN EN 300. Pri ich výro­be — lepe­ní — sa nepo­u­ží­va škod­li­vý formal­de­hyd! Veľ­mi vyso­ký stu­peň ori­en­tá­cie trie­sok v sme­re vlá­ki­en kry­cích vrs­tiev zaru­čujú naj­lep­šie tech­nic­ké para­me­t­re a veľ­mi dob­rú tva­ro­vú stá­losť. Pre­to v našej sklad­be tvo­ria stu­žuj­úci prvok rámo­vej kon­štruk­cie a záro­veň vzdu­cho­tes­nú a parobrz­d­nú rovinu.

4

NOSNÁ DREVENÁ KONŠTRUKCIA KVH HRANOLOV

Moder­ná dre­ve­ná kon­štruk­cia potre­bu­je spoľahli­vé nor­my. Dre­vo KVH fir­my BISCHOFF + SCHÄFER spĺňa najmo­der­nej­šie kva­li­ta­tív­ne poži­a­dav­ky na dre­ve­né sta­veb­né mate­ri­á­ly vo všet­kých bež­ných roz­me­roch, prie­re­zoch a dĺž­kach. V záuj­me roz­me­ro­vej sta­bi­li­ty kla­di­e­me veľ­ký dôraz na šetr­né suše­nie našich KVH hra­no­lov (KVH — “kon­struk­ti­on­vollholz”, v pre­kla­de: kon­štruk­cia z masív­ne­ho dre­va). Tech­nic­ky doko­na­lým a pres­ným spô­so­bom. Pri­e­my­sel­ne vyrá­ba­né hra­no­ly KVH vďaka svo­jej stá­lej kva­li­te a vyso­kej nákla­do­vej efek­tív­nos­ti čoraz čas­tej­šie nahrá­d­za­jú tra­dič­né dre­vo malých píl.

5

TEPELNÁ IZOLÁCIA ISOVER UNIROLL

Mine­rál­na vlna je spoľahli­vým spô­so­bom, ako zabez­pe­čiť tepel­nú a akus­tic­kú poho­du vášho domu. Vyzna­ču­je sa eko­lo­gic­kou a hygi­e­nic­kou nezá­vad­nos­ťou, pri­čom si zacho­vá­va níz­ky difúz­ny odpor. To zna­me­ná, že ste­ny sa vyzna­čujú vyso­kou paro­prie­pust­nos­ťou a sú tak odol­né voči zadr­žia­va­niu vlh­kos­ti vo vnútri ste­ny, kto­rá okrem iné­ho spô­so­bu­je vznik ples­ní a húb. Tepel­ná izo­lá­cia Iso­ver Uni­rol má okrem iných výbor­ných vlast­nos­tí aj vyso­kú mecha­nic­kú tuhosť a sta­bi­li­tu v kon­štruk­cii, a je nehorľavá. 

6

Dre­vo­vlákni­ta izo­lá­cia Steico

Dre­vo­vlákni­tá izo­lá­cia pri­náša do vášho domu poho­du. Ochra­na pro­ti chla­du, hor­úča­ve a hlu­ku, prí­jem­ná vnútor­ná mik­ro­klí­ma a vyrov­na­ná pries­to­ro­vá vlh­kosť, ktorú oce­nia hlav­ne aler­gi­ci. Toto sú výho­dy na zákla­de kto­rých ozna­ču­je­me tie­to mate­ri­á­ly ako mul­ti­funkč­né. Kaž­dý z nás by sa mal zamys­lieť nad tým, že domy si sta­vi­a­me pre­to, aby sme sa v nich cíti­li dob­re, poho­dl­ne, a to v zdra­vom vnútor­nom pro­stre­dí. V pries­to­roch, v kto­rých býva­me, trá­vi­me väč­ši­nu času nášho živo­ta. Dre­vo­vlákni­tá doska fun­gu­je ako funkč­ná obál­ka domu. Nad­by­toč­ná vod­ná para (napr. z vare­nia ale­bo spr­cho­va­nia) môže uni­kať von. Tým­to sa zabra­ňu­je výsky­tu ples­ní, kto­ré sú jed­nak škod­li­vé pre náš orga­ni­zmus, ale poškod­zujú aj jed­not­li­vé kon­štruk­cie sti­en a iné mate­ri­á­ly. Záro­veň vode­o­dol­né (hyd­ro­fób­ne) dre­vo­vlákni­té dosky posky­tujú účin­nú ochra­nu pred pove­ter­nost­ný­mi pod­mi­en­ka­mi. Kon­cept difúz­ne otvo­re­nej kon­štruk­cie sti­en je naj­vhod­nej­ší pre zdra­vie člo­ve­ka, nakoľ­ko nebo­ju­je s prí­ro­dou. Fun­gu­je prin­cí­pom vlh­ký vzduch von a suchý do vnút­ra. Kon­štruk­cie sti­en s pou­ži­tím paro­zá­bran sú čas­to pri­rov­ná­va­né k ige­li­to­vé­mu vrec­ku a k nepri­rod­ze­né­mu boju pro­ti prí­ro­de. Prax tak­tiež uka­zu­je, že málo­k­to­rá difúz­ne uza­tvo­re­ná stav­ba má 100% pre­ve­de­nie parozábrany.

7

Difúz­ne otvo­re­ný fasad­ný sys­tém PCI — Sili­kó­no­vá omietka

Fasád­na sili­kó­no­vá omi­et­ka, vyro­be­ná s disper­zie na sili­kó­no­vej báze s obsa­hom spev­ňuj­úcich vlá­ki­en, kto­ré zabez­pe­čujú omi­et­ke dvoj­ná­sob­ne väč­šiu pev­nosť. Vďaka odper­lo­va­ci­e­mu efek­tu je omi­et­ka zvlášť odol­ná voči zne­čis­te­niu. Je vhod­ná na fasády domov, zate­pľo­va­cie sys­témy, ale aj do inte­ri­é­rov. Je vyso­ko paro­prie­pust­ná. Sili­ó­no­vá fasád­na omi­et­ka sa vyzna­ču­je vyso­kou priľ­na­vos­ťou k pod­kla­du, je odol­ná pro­ti vode, mra­zu a agre­sív­nym splo­di­nám v ovzdu­ší. Po vytvrd­nu­tí je umý­va­teľ­ná aj s vyso­kotla­ko­vý­mi čis­ti­a­ci­mi zari­a­de­ni­a­mi. Fasád­ne omi­et­ky PCI obsa­hujú špe­ci­ál­ne odľa­h­če­né kame­ni­vo s vyni­kaj­úcou spra­co­va­teľ­nos­ťou, čo zabez­pe­ču­je tej­to omi­et­ke vyššiu výdat­nosť cca o 15 %, opro­ti iným výrobkom. 

Nakon­fi­gu­ruj­te si Váš dom

Zís­kaj­te základ­nú pred­sta­vu o vašom bývaní!

Pre­čo to skúsiť?

Na to, aby ste dosi­ahli všet­ko, čo od vášho býva­nia oča­ká­va­te, je dôle­ži­tá dob­re zvá­že­ná kon­fi­gu­rá­cia. Pomo­cou nášho sprie­vod­cu pri­pra­ví­te základ­né zada­nie pre tvor­bu ceno­vej ponu­ky. Spra­ví­te tak prvý krok k váš­mu bud­úce­mu bývaniu.