2

Rámo­vá kon­štruk­cia vypl­ne­ná mine­rál­nou vlnou + zatep­le­nie kamen­nou vlnou 

1

Sadro­kar­tÓ­no­vá akus­tic­ká doska Acti­vAir (1,2 cm)

Vede­li ste, že až 85 % času trá­vi­te v inte­ri­é­ri? Celý deň sa zdr­žia­va­te doma, v prá­ci, v ško­le či v špor­to­vom zari­a­de­ní. Počas toh­to času vdychu­je­te veľ­ké množ­stvo škod­li­vých látok. Tie­to lát­ky sú síce nevi­di­teľ­né, ale zdra­vot­ne nevy­ho­vuj­úce. Med­zi zne­čis­ťuj­úci­mi lát­ka­mi vo vnútor­nom pro­stre­dí vedie formal­de­hyd. Pra­xou ove­re­né rie­še­nia s Mod­rou akus­tic­kou doskou sú teraz vylep­še­né aj o špe­ci­ál­nu úpra­vu Activ’Air, kto­rá má uni­kát­nu schop­nosť odstra­ňo­vať formal­de­hyd z vnútor­né­ho pro­stre­dia. Doká­že ho zní­žiť až do 70 %, a to až počas obdo­bia 50 rokov. Okrem vyni­kaj­úcich zvu­ko­tes­ných vlast­nos­tí, vaše akus­tic­ké ste­ny z dosiek ozdra­via ovzdu­šie v pries­to­re, v kto­rom sa naj­vi­ac zdržiavate.

2

INŠTALAČNÁ PREDSTENA VYPLNENÁ AKUSTICKOU IZOLÁCIOU ISOVER AKUPLAT

Mine­rál­ne izo­lač­né dosky zo skle­ných vlá­ki­en s vyni­kaj­úci­mi zvu­ko­vo­i­zo­lač­ný­mi vlast­nos­ťa­mi urče­né na akus­tic­kú izo­lá­ciu ľah­kých sadro­kar­tó­no­vých prie­čok, zave­se­ných stro­pov, ľah­kých pod­láh (nezaťa­že­ná pod­la­ha – izo­lá­cia je vlo­že­ná med­zi nos­né trá­my) a pod. Izo­lač­né dosky je tiež mož­né pou­žiť aj ako tepel­nú izo­lá­ciu obvo­do­vých sti­en budov (sys­tém ľah­kých odve­tra­ných fasád), obvo­do­vých pláš­ťov halo­vých kon­štruk­cií ale­bo ľah­kých podláh.

3

KLIMAMEMBRÁNA ROTHOBLAAS VAPOR IN 120 

Regu­lač­ná mem­brá­na Rothob­la­as Vapor je stvo­re­ná na regu­lá­ciu vlh­kos­ti sme­ruj­úcej do dre­ve­nej kon­štruk­cie a brá­ni vzni­ku kon­den­zá­cie vo vnútri kon­štruk­cie. Tá sa naj­čas­tej­šie vysky­tu­je v prí­pa­doch, kedy sa tep­lý vlh­ký vzduch z inte­ri­é­ru pohy­bu­je sme­rom k von­ka­j­ším, chlad­nej­ším vrst­vám kon­štruk­cie ste­ny. Táto fólia záro­veň tvorí vzdu­cho­tes­nú rovi­nu v tej­to sklad­be steny.

4

NOSNÁ DREVENÁ KONŠTRUKCIA KVH 16 CM

Moder­ná dre­ve­ná kon­štruk­cia potre­bu­je spoľahli­vé nor­my. Dre­vo KVH fir­my BISCHOFF + SCHÄFER spĺňa najmo­der­nej­šie kva­li­ta­tív­ne poži­a­dav­ky na dre­ve­né sta­veb­né mate­ri­á­ly vo všet­kých bež­ných roz­me­roch, prie­re­zoch a dĺž­kach. V záuj­me roz­me­ro­vej sta­bi­li­ty kla­di­e­me veľ­ký dôraz na šetr­né suše­nie nášho dre­va KVH (masív­ne sta­veb­né dre­vo) tech­nic­ky doko­na­lým a pres­ným spô­so­bom. Pri­e­my­sel­ne vyrá­ba­né dre­vo KVH vďaka svo­jej stá­lej kva­li­te a vyso­kej nákla­do­vej efek­tív­nos­ti čoraz čas­tej­šie nahrá­d­za tra­dič­né dre­vo malých píl.

5

TEPELNÁ IZOLÁCIA ISOVER UNIROLL PLUS 16 CM

Mine­rál­na vlna je spoľahli­vým spô­so­bom, ako zabez­pe­čiť tepel­nú a akus­tic­kú poho­du vášho domu. Vyzna­ču­je sa eko­lo­gic­kou a hygi­e­nic­kou nezá­vad­nos­ťou, pri­čom si zacho­vá­va níz­ky difúz­ny odpor. To zna­me­ná, že ste­ny sa vyzna­čujú vyso­kou paro­prie­pust­nos­ťou a sú tak odol­né voči zadr­žia­va­niu vlh­kos­ti vo vnútri ste­ny, kto­rá okrem iné­ho spô­so­bu­je vznik ples­ní a húb. Tepel­ná izo­lá­cia Iso­ver Uni­rol má okrem iných výbor­ných vlast­nos­tí aj vyso­kú mecha­nic­kú tuhosť a sta­bi­li­tu v kon­štruk­cii, a je nehorľavá.

6

SADRO­KAR­TÓ­No­vé dosky rigistabil

Na stu­že­nie a zave­tre­nie kon­štruk­cie pou­ží­va­me sta­veb­né dosky Rigis­ta­bil. Ich mecha­nic­ká sta­bi­li­ta, odol­nosť voči vlh­kos­ti a pro­ti poži­a­ru z nich robí ide­ál­nu voľbu pre dre­ve­né rámo­vé kon­štruk­cie, kto­ré potre­bujú zabez­pe­čiť svo­ju tuhosť. Jadro sadro­kar­tó­nu Rigis­ta­bil je vystu­že­né skle­ným vlák­nom, čo zlep­šu­je jeho nára­zuvzdor­nosť a uľa­h­ču­je ukot­ve­nie ťaž­kých pred­me­tov. 

7

TEPELNÁ IZOLÁCIA ISOVER TF PROFI

Fasád­ne dosky z kamen­nej vlny Iso­ver TF Pro­fi posky­tujú vyni­kaj­úce tepel­no­i­zo­lač­né vlast­nos­ti, pri­čom si zacho­vá­vajú vlast­nos­ti pri men­šej hrúb­ke. Patria med­zi nehorľa­vé typy izo­lá­cie, čo značne zvy­šu­je bez­peč­nosť vášho domo­va. Navy­še sa vyzna­čujú vyni­kaj­úcou paro­prie­pust­nos­ťou a pri­nášajú do domu akus­tic­kú poho­du. 

8

DIFÚZNE OTVORENÝ FASÁDNY SYSTÉM PCI — SILI­Kó­no­vá OMIETKA

Fasád­na sili­kó­no­vá omi­et­ka, vyro­be­ná z disper­zie na sili­kó­no­vej báze s obsa­hom spev­ňuj­úcich vlá­ki­en, kto­ré zabez­pe­čujú omi­et­ke dvoj­ná­sob­ne väč­šiu pev­nosť. Vďaka odper­lo­va­ci­e­mu efek­tu je omi­et­ka zvlášť odol­ná voči zne­čis­te­niu. Je vhod­ná na fasády domov, zate­pľo­va­cie sys­témy, ale aj do inte­ri­é­rov. Je vyso­ko paro­prie­pust­ná. Sili­kó­no­vá fasád­na omi­et­ka sa vyzna­ču­je vyso­kou priľ­na­vos­ťou k pod­kla­du, je odol­ná pro­ti vode, mra­zu a agre­sív­nym splo­di­nám v ovzdu­ší. Po vytvrd­nu­tí je umý­va­teľ­ná aj vyso­kotla­ko­vý­mi čis­ti­a­ci­mi zari­a­de­ni­a­mi. Fasád­ne omi­et­ky PCI obsa­hujú špe­ci­ál­ne odľa­h­če­né kame­ni­vo s vyni­kaj­úcou spra­co­va­teľ­nos­ťou, čo zabez­pe­ču­je tej­to omi­et­ke vyššiu výdat­nosť cca o 15 % opro­ti iným výrob­kom.  

Nakon­fi­gu­ruj­te si Váš dom

Zís­kaj­te základ­nú pred­sta­vu o vašom bývaní!

Pre­čo to skúsiť?

Na to, aby ste dosi­ahli všet­ko, čo od vášho býva­nia oča­ká­va­te, je dôle­ži­tá dob­re zvá­že­ná kon­fi­gu­rá­cia. Pomo­cou nášho sprie­vod­cu pri­pra­ví­te základ­né zada­nie pre tvor­bu ceno­vej ponu­ky. Spra­ví­te tak prvý krok k váš­mu bud­úce­mu bývaniu.