3

plnos­ten­ný CLT panel + zatep­le­nie kamen­nou vlnou

1

CLT PANEL

Zo sve­ta moder­ných dre­vosta­vieb pri­náša­me aj do vašich domov rokmi ove­re­nú tech­no­ló­giu. CLT panel, ale­bo krí­žom lepe­né dre­vo, je zlo­že­né z masív­nych vrs­tiev tvo­re­ných dre­ve­ný­mi lame­la­mi. Tie­to vrst­vy sú na seba lepe­né kol­mo (krí­žom) a vďaka tomu zís­ka­va CLT panel vyso­kú pev­nosť a tuhosť. Jed­nou z výni­moč­ných vlast­nos­tí tých­to pane­lov je aj ich pohľa­do­vá kva­li­ta. Vy si tak môže­te vychut­ná­vať prí­rod­nú kresbu dre­va pri­a­mo vo vašej obý­vač­ke či spál­ni. Tech­no­ló­gia lepe­nia vrs­tiev kol­mo na seba zabez­pe­ču­je takmer doko­na­lú vzdu­cho­tes­nosť a záro­veň nie je potla­če­ná pri­rod­ze­ná paro­prie­pust­nosť masív­ne­ho dre­va, tak­že aj pri tej­to kon­štruk­cii ste­ny ostá­va naša sklad­ba difúz­ne otvorená.

2

VZDUCHOTESNÁ KLIMAMEMBRÁNA

Keď­že vzdu­cho­tes­nosť je pri moder­ných domoch s pasív­nym štan­dar­dom nevy­hnut­nos­ťou, pre vytvo­re­nie doko­na­le vzdu­cho­tesnej rovi­ny aj pri tej­to sklad­be pou­ží­va­me vzdu­cho­tes­nú kli­ma­mem­brá­nu. Tá zabez­pe­čí, že vod­ná para vznik­nu­tá v inte­ri­é­ri doká­že prejsť cez celú kon­štruk­ciu ste­ny v takom množ­stve, kto­ré sa doká­že bez­pečne odve­trať a neza­dr­žia­va sa vo vnútri kon­štruk­cie, teda nedôjde k vzni­ku kon­den­začnej vlh­kos­ti vo vnútri steny.

3

TEPELNÁ IZOLÁCIA ISOVER TF PROFI 

Fasád­ne dosky z kamen­nej vlny Iso­ver TF Pro­fi posky­tujú vyni­kaj­úce tepel­no­i­zo­lač­né vlast­nos­ti, pri­čom si zacho­vá­vajú vlast­nos­ti pri men­šej hrúb­ke. Patria med­zi nehorľa­vé typy izo­lá­cie, čo značne zvy­šu­je bez­peč­nosť vášho domo­va. Navy­še sa vyzna­čujú vyni­kaj­úcou paro­prie­pust­nos­ťou a pri­nášajú do domu akus­tic­kú pohodu.

4

DIFÚZNE OTVORENÝ FASÁDNY SYSTÉM PCI — SILI­Kó­no­vá OMIETKA

Fasád­na sili­kó­no­vá omi­et­ka, vyro­be­ná z disper­zie na sili­kó­no­vej báze s obsa­hom spev­ňuj­úcich vlá­ki­en, kto­ré zabez­pe­čujú omi­et­ke dvoj­ná­sob­ne väč­šiu pev­nosť. Vďaka odper­lo­va­ci­e­mu efek­tu je omi­et­ka zvlášť odol­ná voči zne­čis­te­niu. Je vhod­ná na fasády domov, zate­pľo­va­cie sys­témy, ale aj do inte­ri­é­rov. Je vyso­ko paro­prie­pust­ná. Sili­kó­no­vá fasád­na omi­et­ka sa vyzna­ču­je vyso­kou priľ­na­vos­ťou k pod­kla­du, je odol­ná pro­ti vode, mra­zu a agre­sív­nym splo­di­nám v ovzdu­ší. Po vytvrd­nu­tí je umý­va­teľ­ná aj vyso­kotla­ko­vý­mi čis­ti­a­ci­mi zari­a­de­ni­a­mi. Fasád­ne omi­et­ky PCI obsa­hujú špe­ci­ál­ne odľa­h­če­né kame­ni­vo s vyni­kaj­úcou spra­co­va­teľ­nos­ťou, čo zabez­pe­ču­je tej­to omi­et­ke vyššiu výdat­nosť cca o 15 % opro­ti iným výrobkom.

Nakon­fi­gu­ruj­te si Váš dom

Zís­kaj­te základ­nú pred­sta­vu o vašom bývaní!

Pre­čo to skúsiť?

Na to, aby ste dosi­ahli všet­ko, čo od vášho býva­nia oča­ká­va­te, je dôle­ži­tá dob­re zvá­že­ná kon­fi­gu­rá­cia. Pomo­cou nášho sprie­vod­cu pri­pra­ví­te základ­né zada­nie pre tvor­bu ceno­vej ponu­ky. Spra­ví­te tak prvý krok k váš­mu bud­úce­mu bývaniu.