Anu­A­zu — jedi­neč­ná stavba

Maji­teľ

Michal a Mirka

Loka­li­ta

Dunaj­ské Luhy

Rok výstav­by

2016

Jedi­neč­ný kon­cept domu Anu­A­zu: Člá­nok

Autor pro­jek­tu: Ing. Arch. Peter Jurkovič

Nakon­fi­gu­ruj­te si Váš dom

Zís­kaj­te základ­nú pred­sta­vu o vašom bývaní!

Pre­čo to skúsiť?

Na to, aby ste dosi­ahli všet­ko, čo od vášho býva­nia oča­ká­va­te, je dôle­ži­tá dob­re zvá­že­ná kon­fi­gu­rá­cia. Pomo­cou nášho sprie­vod­cu pri­pra­ví­te základ­né zada­nie pre tvor­bu ceno­vej ponu­ky. Spra­ví­te tak prvý krok k váš­mu bud­úce­mu bývaniu.