Kata­lóg ale­bo architekt?

Na prvý pohľad by sa moh­lo zdať, že postup výstav­by níz­ko­ener­ge­tic­kýcha pasív­ne ener­ge­tic­kých domov sa pod­stat­ne líši od výstav­by tra­dič­nýchrodin­ných domov. Aj keď v pou­ži­tých tech­no­ló­gi­ách a mate­ri­á­loch by sme­na­šli dosť roz­die­lov, základ­né kro­ky pri postu­pe výstav­by sú rov­na­ké.A prá­ve pro­jek­to­vá fáza výstav­by je pri níz­ko­ener­ge­tic­kých a pasív­neener­ge­tic­kých domoch kľúčo­vá. Keď­že také­to stav­by plnia svoju […]