Kata­lóg ale­bo architekt?

Na prvý pohľad by sa moh­lo zdať, že postup výstav­by níz­ko­ener­ge­tic­kých
a pasív­ne ener­ge­tic­kých domov sa pod­stat­ne líši od výstav­by tra­dič­ných
rodin­ných domov. Aj keď v pou­ži­tých tech­no­ló­gi­ách a mate­ri­á­loch by sme
našli dosť roz­die­lov, základ­né kro­ky pri postu­pe výstav­by sú rov­na­ké.
A prá­ve pro­jek­to­vá fáza výstav­by je pri níz­ko­ener­ge­tic­kých a pasív­ne
ener­ge­tic­kých domoch kľúčo­vá. Keď­že také­to stav­by plnia svo­ju funk­ciu
ako celok, dalo by sa pove­dať, že čo sa nedo­ti­ah­ne v pro­jek­te už počas
výstav­by, ťaž­ko vynahradíme.

V súčas­nos­ti je množ­stvo spô­so­bov ako zís­kať pro­jekt níz­ko­ener­ge­tic­ké­ho
ale­bo pasív­ne ener­ge­tic­ké­ho domu. Naj­roz­ší­re­nej­ší­mi sú pro­jekt
vypra­co­va­ný archi­tek­tom ale­bo pro­jekt z kata­ló­gu „domov na kľúč“. Kaž­dý
z tých­to spô­so­bov má svo­je pre a pro­ti. Porov­najme si tie­to spô­so­by
a pri­blí­ži­me si ich výho­dy a nevýhody.

Lac­nej­šie nemu­sí byť vždy výhodnejšie

Pre bež­né­ho záu­jem­cu je naj­vý­raznej­ším roz­die­lom cena. Pro­jekt
vypra­co­va­ný kva­lit­ným archi­tek­tom sto­jí aj dvoj­ná­so­bok kata­ló­go­vé­ho
pro­duk­tu. Avšak je otáz­ne, či sú to vždy rozum­ne uše­tre­né peni­a­ze,
pre­to­že kata­ló­go­vý pro­jekt nemu­sí stá­le zohľad­ňo­vať všet­ky poži­a­dav­ky na
níz­ko­ener­ge­tic­ký dom resp. pasív­ne ener­ge­tic­ký dom, kto­rý budu­je­me na
našom kon­krét­nom pozem­ku. Archi­tekt navrh­ne stav­bu tak, aby zohľad­nil
všet­ky špe­ci­fi­ká dané­ho pozem­ku, tak, aby doká­za­la vyu­žiť čo naj­vi­ac
poten­ci­ál umiest­ne­nia čas­ti budo­vy z pohľa­du sve­to­vých strán, ako aj
dis­po­zí­cie sta­veb­nej par­ce­ly. Istot­ne nie je žia­du­ce, aby preskle­né
čas­ti sme­ro­va­li do uli­ce, prí­pad­ne opro­ti inej stav­be v blíz­kos­ti.
Zohľad­ní oko­li­tý reli­éf z pohľa­du mož­né­ho tie­ne­nia stav­by, určí mate­ri­ál
„na mie­ru“ danej loka­li­te z pohľa­du miest­nej klímy. 

Ani kata­ló­go­vý pro­jekt nemu­sí byť vždy nespráv­na voľ­ba. Špič­ko­vé
kata­ló­gy už obsa­hujú roz­de­le­nie pro­jek­tov z pohľa­du sve­to­vých strán,
ener­ge­tic­kej nároč­nos­ti pre­vá­dz­ky a ďal­ších kri­té­rií, kto­ré značne
uľa­h­čia výber kon­krét­ne­ho pro­jek­tu. Je už len otáz­kou posúde­nia cel­ko­vej
vhod­nos­ti pre náš kon­krét­ny poze­mok. V tom­to sme­re môžu byť nápo­moc­né
fir­my zao­be­raj­úce sa rea­li­zá­ci­ou níz­ko­ne­ner­ge­tic­kých ale­bo pasív­ne
ener­ge­tic­kých domov, kto­ré zhod­no­tia dané para­me­t­re a odpo­ru­čia
zákaz­ní­ko­vi naj­vhod­nej­ší pro­jekt, či už z kata­ló­gu (ak sa jed­na o vhod­ný
poze­mok, ale­bo ak zákaz­ník nemá nad­štan­dard­né poži­a­dav­ky) ale­bo od
archi­tek­ta, kto­rý zohľad­ní nie­len cel­ko­vé pome­ry pozem­ku ale prispô­so­bí
pro­jekt pred­sta­vám a poži­a­dav­kám zákazníka.

Správ­na voľ­ba pomô­že zní­žiť dobu návrat­nos­ti inves­tí­cie a zvý­šiť kom­fort bývania

Správ­na voľ­ba archi­tek­ta ale­bo pro­jek­tu z kata­ló­gu môže teda uží­va­teľo­vi
stav­by v bud­úcnos­ti pri­niesť znač­nú úspo­ru nákla­dov súvi­si­a­cich
s pre­vá­dzkou, zní­žiť dobu návrat­nos­ti inves­tí­cie, ale aj zvý­šiť pri­da­nú
hod­no­tu domu ako archi­tek­to­nic­ké­ho die­la či zlep­šiť kom­fort pre jeho
uží­va­teľov. Tre­ba pre­to dôklad­ne zvá­žiť, či je v kon­krét­nom prí­pa­de
vhod­nej­šie zalis­to­vať si v kata­ló­gu, ale­bo oslo­viť archi­tek­ta. V
súčas­nos­ti už aj na Slo­ven­sku exis­tu­je nie­koľ­ko firi­em, kto­ré vám
odbor­ne pora­dia pri výstav­be níz­ko­ener­ge­tic­ké­ho ale­bo ener­ge­tic­ky
pasív­ne­ho domu a povedú vás od výbe­ru pro­jek­tu až po jeho úspeš­nú
rea­li­zá­ciu. 

Mohlo by Vás zaujímať

Spoznajte svet moderného bývania očami odborníkov zelenej stavby

Ľuboš Kolesár

Kata­lóg ale­bo architekt?

Na prvý pohľad by sa moh­lo zdať, že postup výstav­by níz­ko­ener­ge­tic­kýcha pasív­ne ener­ge­tic­kých domov sa pod­stat­ne líši od výstav­by tra­dič­nýchrodin­ných domov. Aj keď v použitých

Čítať viac »

Nakonfigurujte si Váš dom

Získajte základnú predstavu o vašom bývaní!

Prečo to skúsiť?

Na to, aby ste dosiahli všetko, čo od vášho bývania očakávate, je dôležitá dobre zvážená konfigurácia. Pomocou nášho sprievodcu pripravíte základné zadanie pre tvorbu cenovej ponuky. Spravíte tak prvý krok k vášmu budúcemu bývaniu.