Anu­A­zu 2016, Michal a Mirka

Anu­A­zu — jedi­neč­ná stav­ba Maji­teľ Michal a Mir­ka Loka­li­ta Dunaj­ské Luhy Rok výstav­by 2016 Jedi­neč­ný kon­cept domu Anu­A­zu: Člá­nok Autor pro­jek­tu: Ing. Arch. Peter Jur­ko­vič Nakon­fi­gu­ruj­te si Váš dom Zís­kaj­te základ­nú pred­sta­vu o vašom býva­ní! Pre­čo to skú­siť? Na to, aby ste dosi­ahli všet­ko, čo od vášho býva­nia oča­ká­va­te, je dôle­ži­tá dob­re zvá­že­ná kon­fi­gu­rá­cia. Pomo­cou nášho sprie­vod­cu pri­pra­ví­te základné […]

Lorin­čík 2023, Roman a Michala

Diza­j­no­vý dvoj­pod­laž­ný dom Maji­teľ Roman a Micha­la Loka­li­ta Lorin­čík Rok výstav­by 2023 Nakon­fi­gu­ruj­te si Váš dom Zís­kaj­te základ­nú pred­sta­vu o vašom býva­ní! Pre­čo to skú­siť? Na to, aby ste dosi­ahli všet­ko, čo od vášho býva­nia oča­ká­va­te, je dôle­ži­tá dob­re zvá­že­ná kon­fi­gu­rá­cia. Pomo­cou nášho sprie­vod­cu pri­pra­ví­te základ­né zada­nie pre tvor­bu ceno­vej ponu­ky. Spra­ví­te tak prvý krok k váš­mu budúcemu […]

Budi­mír 2022, Vik­tor a Ivana

Moder­ný dom z CLT pane­lov Maji­teľ Vik­to a Iva­na Loka­li­ta Budi­mír Rok výstav­by 2022 Nakon­fi­gu­ruj­te si Váš dom Zís­kaj­te základ­nú pred­sta­vu o vašom býva­ní! Pre­čo to skú­siť? Na to, aby ste dosi­ahli všet­ko, čo od vášho býva­nia oča­ká­va­te, je dôle­ži­tá dob­re zvá­že­ná kon­fi­gu­rá­cia. Pomo­cou nášho sprie­vod­cu pri­pra­ví­te základ­né zada­nie pre tvor­bu ceno­vej ponu­ky. Spra­ví­te tak prvý krok k […]

Roz­ha­nov­ce 2019, Zuza­na a Ján

Zdra­vé rodin­né býva­nie Maji­teľ Zuza­na a Ján Loka­li­ta Roz­ha­nov­ce Rok výstav­by 2019 Nakon­fi­gu­ruj­te si Váš dom Zís­kaj­te základ­nú pred­sta­vu o vašom býva­ní! Pre­čo to skú­siť? Na to, aby ste dosi­ahli všet­ko, čo od vášho býva­nia oča­ká­va­te, je dôle­ži­tá dob­re zvá­že­ná kon­fi­gu­rá­cia. Pomo­cou nášho sprie­vod­cu pri­pra­ví­te základ­né zada­nie pre tvor­bu ceno­vej ponu­ky. Spra­ví­te tak prvý krok k váš­mu budúcemu […]

Malá Ida 2022, Peter

Šty­lo­vý prí­zem­ný dom Maji­teľ Peter Loka­li­ta Malá Ida Rok výstav­by 2022 Nakon­fi­gu­ruj­te si Váš dom Zís­kaj­te základ­nú pred­sta­vu o vašom býva­ní! Pre­čo to skú­siť? Na to, aby ste dosi­ahli všet­ko, čo od vášho býva­nia oča­ká­va­te, je dôle­ži­tá dob­re zvá­že­ná kon­fi­gu­rá­cia. Pomo­cou nášho sprie­vod­cu pri­pra­ví­te základ­né zada­nie pre tvor­bu ceno­vej ponu­ky. Spra­ví­te tak prvý krok k váš­mu bud­úce­mu bývaniu. […]

Mysla­va 2016, Mat­úš a Veronika

Moderný dom Košice

Moder­ný dre­vo­dom s gará­žou Maji­teľ Mat­úš a Vero­ni­ka Loka­li­ta Mysla­va Rok výstav­by 2016 Nakon­fi­gu­ruj­te si Váš dom Zís­kaj­te základ­nú pred­sta­vu o vašom býva­ní! Pre­čo to skú­siť? Na to, aby ste dosi­ahli všet­ko, čo od vášho býva­nia oča­ká­va­te, je dôle­ži­tá dob­re zvá­že­ná kon­fi­gu­rá­cia. Pomo­cou nášho sprie­vod­cu pri­pra­ví­te základ­né zada­nie pre tvor­bu ceno­vej ponu­ky. Spra­ví­te tak prvý krok k […]

Roz­ha­nov­ce 2015, Beá­ta a Pavel

Veľ­ké rodin­né býva­nie Maji­teľ Beá­ta a Pavel Loka­li­ta Roz­ha­nov­ce Rok výstav­by 2015 Nakon­fi­gu­ruj­te si Váš dom Zís­kaj­te základ­nú pred­sta­vu o vašom býva­ní! Pre­čo to skú­siť? Na to, aby ste dosi­ahli všet­ko, čo od vášho býva­nia oča­ká­va­te, je dôle­ži­tá dob­re zvá­že­ná kon­fi­gu­rá­cia. Pomo­cou nášho sprie­vod­cu pri­pra­ví­te základ­né zada­nie pre tvor­bu ceno­vej ponu­ky. Spra­ví­te tak prvý krok k váš­mu budúcemu […]

Šebas­tov­ce 2023, Tibor a Zuzana

Eko­no­mic­ké rodin­né býva­nie Maji­teľ Tibor a Zuza­na Loka­li­ta Šebas­tov­ce Rok výstav­by 2023 Nakon­fi­gu­ruj­te si Váš dom Zís­kaj­te základ­nú pred­sta­vu o vašom býva­ní! Pre­čo to skú­siť? Na to, aby ste dosi­ahli všet­ko, čo od vášho býva­nia oča­ká­va­te, je dôle­ži­tá dob­re zvá­že­ná kon­fi­gu­rá­cia. Pomo­cou nášho sprie­vod­cu pri­pra­ví­te základ­né zada­nie pre tvor­bu ceno­vej ponu­ky. Spra­ví­te tak prvý krok k vášmu […]

Buko­vec 2023, Mar­tin a Júlia

Dom na sva­ho­vi­tom teré­ne Maji­teľ Mar­tin a Júlia Loka­li­ta Buko­vec Rok výstav­by 2023 Nakon­fi­gu­ruj­te si Váš dom Zís­kaj­te základ­nú pred­sta­vu o vašom býva­ní! Pre­čo to skú­siť? Na to, aby ste dosi­ahli všet­ko, čo od vášho býva­nia oča­ká­va­te, je dôle­ži­tá dob­re zvá­že­ná kon­fi­gu­rá­cia. Pomo­cou nášho sprie­vod­cu pri­pra­ví­te základ­né zada­nie pre tvor­bu ceno­vej ponu­ky. Spra­ví­te tak prvý krok k vášmu […]

Bob­ro­vec 2023, Adam

Rekre­ač­ná cha­ta na Lip­to­ve Maji­teľ Adam Loka­li­ta Bob­ro­vec Rok výstav­by 2023 Nakon­fi­gu­ruj­te si Váš dom Zís­kaj­te základ­nú pred­sta­vu o vašom býva­ní! Pre­čo to skú­siť? Na to, aby ste dosi­ahli všet­ko, čo od vášho býva­nia oča­ká­va­te, je dôle­ži­tá dob­re zvá­že­ná kon­fi­gu­rá­cia. Pomo­cou nášho sprie­vod­cu pri­pra­ví­te základ­né zada­nie pre tvor­bu ceno­vej ponu­ky. Spra­ví­te tak prvý krok k váš­mu budúcemu […]