Richie

montovaný dom zelená stavba

Špecifikácia domu

Úžitková plocha
100.56 m2
Obytná plocha
74.20 m2
Zastavaná plocha
67.65 m2
Počet osôb
4
Obytné miestnosti
5
Cena od
90.000 €

Rodin­ný dom kto­rý mys­lí dopre­du! Logic­ké roz­de­le­nie na pokoj­nú časť so spálňa­mi na poscho­dí a aktív­nu den­nú s hlav­nou obyt­nou zónou na prí­ze­mí sa môže rokmi meniť. Bývať s Vami môžu aj starí rodi­čia v izbe na prí­ze­mí, či Vy potom, ako sa deti osa­mo­stat­nia. Priestran­ný šat­ník, tech­nic­ká miest­nosť, kto­rá ukry­je jed­not­ku vzdu­cho­tech­ni­ky aj práč­ku so sušič­kou zabez­pe­čia dosta­tok pries­to­ru na to pod­stat­né v izbách.

Pohľady a pôdorysy

Nakonfigurujte si Váš dom

Získajte základnú predstavu o Vašom bývaní!

Prečo to skúsiť?

Na to, aby ste dosiahli všetko, čo od Vášho bývania očakávate je dôležitá dobre zvážená konfigurácia. Pomocou nášho sprievodcu pripravíte základné zadanie pre tvorbu cenovej ponuky. Spravíte tak prvý krok k Vášmu budúcemu bývaniu.

Objavujte ďalej!

Angelly

Rodin­ný dom Angelly je urče­ný pre býva­nie 2–5 ľudí, pre rodi­nu s deť­mi, kto­ré potre­bujú už svoj vlast­ný pries­tor pre život. Cen­t­rál­na obý­va­cia hala s

Katie

Dom s dosta­toč­ným súkro­mím. Rodin­ný dom je čle­ne­ný na spo­lo­čen­skú časť s obý­va­cou halou a kuchyňou a pokoj­nú zónu so spálňa­mi tak, aby sa navzá­jom