Vila 172

Priestran­ný rodin­ný dom s gará­žou. S tera­sou a záhra­dou je dom ide­ál­nym mies­tom na oddych, hra­nie sa detí a gri­lo­va­nie s pri­a­teľ­mi a rodinou.

Vila 135

Zapíš­te novú eta­pu vášho živo­ta v útul­nom domče­ku pre šty­roch. V tom­to dome vás pri­ví­ta jed­no­du­chosť a domá­ci charakter.

Loft 151

Dvoj­pod­laž­ný rodin­ný dom pre 4 člen­nú rodi­nu. Dom je navrh­nu­tý s dôra­zom na úspor­nosť ener­gie a vyu­ží­va moder­né tech­no­ló­gie na mini­ma­li­zá­ciu envi­ron­men­tál­ne­ho dopadu.

Home 122

Dom sa vyzna­ču­je ele­gant­ným a moder­ným štý­lom s dôra­zom na prak­tic­kosť a este­ti­ku. Jeho priestran­né inte­ri­é­ry pon­ú­kajú dosta­tok mies­ta pre šty­ri oso­by a záro­veň umož­ňujú prí­jem­né spo­lo­čen­ské akti­vi­ty a oddych. Súčas­ťou domu je aj garáž pre par­ko­va­nie vozidla.

Home 120

Ten­to priestran­ný dom je navrh­nu­tý s ohľa­dom na kom­fort a efek­tív­nosť, pri­čom vyu­ží­va moder­né tech­no­ló­gie a mate­ri­á­ly na zabez­pe­če­nie ener­ge­tic­kej úspor­nos­ti a udr­ža­teľ­nos­ti. S útul­nou tera­sou a záhra­dou pon­úka dom mož­nosť rela­xo­vať a trá­viť čas na čer­stvom vzdu­chu v pohod­lí domá­ce­ho prostredia.

Home 83

Rodin­ný dom vám vie­me zre­a­li­zo­vať s val­bo­vou ale­bo sed­lo­vou stre­chou. Bývaj­te v úspor­nom, zdra­vom a eko­lo­gic­kom dome s rýchlou dobou výstavby.

Home 82

Vytvor­te nový domov pre svo­ju rodi­nu s tým­to štý­lo­vým domom pre šty­roch. Dom sa vyzna­ču­je moder­ným diza­j­nom a funkč­ným uspo­ri­a­da­ním pries­to­rov, kto­ré zabez­pe­ču­je poho­dl­né a har­mo­nic­ké bývanie.

Cha­let 94

Vychut­naj­te si krá­sy vrchov v cha­te stvo­re­nej na malý sva­ho­vi­tý poze­mok, v kto­rej môže­te pokoj­ne bývať aj po celý rok. Den­ná miest­nosť pre­svet­le­ná z juhu pri­náša výstup na záhrad­ku, kým noč­ná časť na hor­nom pod­la­ží je stvo­re­ná pre doko­na­lé ticho a pokoj.

HOME 84

Začni­te písať novú kapi­to­lu svoj­ho živo­ta v útul­nom domče­ku pre 4‑člennú rodi­nu. Jed­no­du­chosť a rodin­ný vzhľad pri­nášajú v tom­to dome ori­en­to­va­nom na juho­zá­pad slneč­né lúče, komo­ru pri­a­mo pri kuchy­ni a krás­nu man­žel­skú spál­ňu. Svo­jou roz­lo­hou je ide­ál­ny na men­šie pozem­ky nie­len na per­ma­nent­né býva­nie, ale aj na let­ný či víken­do­vý relax.

Home 112

Pres­ťa­huj­te svo­ju rodi­nu do štý­lo­vé­ho domu s obľ­úbe­nou sto­do­lo­vou stre­chou, kde si kaž­dý nájde svo­je mies­to. Dve priestran­né izby, útul­ná spálňa, veľ­ká kuchyňa, slneč­ná den­ná miest­nosť, úlož­ný pries­tor a komo­ra pri­nášajú býva­nie, v kto­rom nájde­te svo­je šťastie.