Cha­let 94

Vychut­naj­te si krá­sy vrchov v cha­te stvo­re­nej na malý sva­ho­vi­tý poze­mok, v kto­rej môže­te pokoj­ne bývať aj po celý rok. Den­ná miest­nosť pre­svet­le­ná z juhu pri­náša výstup na záhrad­ku, kým noč­ná časť na hor­nom pod­la­ží je stvo­re­ná pre doko­na­lé ticho a pokoj.

HOME 84

Začni­te písať novú kapi­to­lu svoj­ho živo­ta v útul­nom domče­ku pre 4‑člennú rodi­nu. Jed­no­du­chosť a rodin­ný vzhľad pri­nášajú v tom­to dome ori­en­to­va­nom na juho­zá­pad slneč­né lúče, komo­ru pri­a­mo pri kuchy­ni a krás­nu man­žel­skú spál­ňu. Svo­jou roz­lo­hou je ide­ál­ny na men­šie pozem­ky nie­len na per­ma­nent­né býva­nie, ale aj na let­ný či víken­do­vý relax.

Home 112

Pres­ťa­huj­te svo­ju rodi­nu do štý­lo­vé­ho domu s obľ­úbe­nou sto­do­lo­vou stre­chou, kde si kaž­dý nájde svo­je mies­to. Dve priestran­né izby, útul­ná spálňa, veľ­ká kuchyňa, slneč­ná den­ná miest­nosť, úlož­ný pries­tor a komo­ra pri­nášajú býva­nie, v kto­rom nájde­te svo­je šťastie.

Loft 188

Dom stvo­re­ný pre nie­koľ­ko gene­rá­cií. Nad otvo­re­ným den­ným pries­to­rom s obý­va­cou čas­ťou a kuchyňou sa týči priestran­ná galé­ria s kniž­ni­cou, oddycho­vou zónou a štyr­mi obyt­ný­mi izba­mi. Pra­covňa môže slúžiť aj ako pries­tor na home offi­ce, ale­bo sa pre­me­niť na samo­stat­nú spál­ňu pre rodi­čov. Teh­lo­vý obklad a uni­kát­ny tvar oki­en pre­nášajú výni­moč­nosť inte­ri­é­ru domu aj do […]

Vila 127

Nad­ča­so­vosť zali­a­ta sln­kom. Pre­poj­te svoj domov s prí­ro­dou vďaka pri­a­me­mu vstu­pu z domu na tera­su a vychut­naj­te si tep­lé dni v lete i zime s preskle­ný­mi plo­cha­mi na juž­nej stra­ne. Rodi­čov­ská spálňa s vlast­nou kúpeľ­ňou a šat­ní­kom pri­ne­sie vám a vašej polo­vič­ke súkro­mie, a priestran­né zád­ve­rie a komo­ra blíz­ko kuchy­ne poskyt­nú veľ­ký úlož­ný priestor.

Vila 179

Moder­ná hra geo­me­t­ric­kých tva­rov s kom­for­tom pre 4 až 5‑člennú rodi­nu. Vychut­ná­vaj­te si hviezd­ne noci na obrov­skej prestre­še­nej tera­se, s pri­a­mym vstupom do jed­not­li­vých izieb a rodi­čov­skej spál­ne, s vlast­ným šat­ní­kom a kúpeľ­ňou. Priestran­ná kuchyňa s komo­rou a jedál­ňou ula­ho­dí nejed­né­mu šikov­né­mu kuchá­ro­vi a uza­vre­tá garáž pre­po­je­ná s domom poskyt­ne váš­mu autu prístre­šok, aký si […]