Angelly

montovaný dom zelená stavba

Špecifikácia domu

Úžitková plocha
96.91 m2
Obytná plocha
70.74 m2
Zastavaná plocha
129.75 m2
Počet osôb
4-5
Obytné miestnosti
4
Cena od
? €

Rodin­ný dom Angelly je urče­ný pre býva­nie 2–5 ľudí, pre rodi­nu s deť­mi, kto­ré potre­bujú už svoj vlast­ný pries­tor pre život. Cen­t­rál­na obý­va­cia hala s kuchyn­ským kútom je mies­tom pre stretá­va­nie. Na ňu nadvä­zu­je exte­ri­é­ro­vá tera­sa. Tri samo­stat­né spál­ne posky­tujú dosta­tok pries­to­ru na oddych aj prácu. Tech­no­lo­gic­ká miest­nosť je nahra­de­ná väč­šou kúpeľ­ňou, kde je jed­no­du­ché umiest­niť moder­né tech­no­ló­gie pre níz­ko­ener­ge­tic­ké stav­by.

Pohľady a pôdorysy

Nakonfigurujte si Váš dom

Získajte základnú predstavu o vašom bývaní!

Prečo to skúsiť?

Na to, aby ste dosiahli všetko, čo od vášho bývania očakávate, je dôležitá dobre zvážená konfigurácia. Pomocou nášho sprievodcu pripravíte základné zadanie pre tvorbu cenovej ponuky. Spravíte tak prvý krok k vášmu budúcemu bývaniu.

Objavujte ďalej!

Katie

Dom s dosta­toč­ným súkro­mím. Rodin­ný dom je čle­ne­ný na spo­lo­čen­skú časť s obý­va­cou halou a kuchyňou a pokoj­nú zónu so spálňa­mi tak, aby sa navzá­jom

Richie

Rodin­ný dom kto­rý mys­lí dopre­du! Logic­ké roz­de­le­nie na pokoj­nú časť so spálňa­mi na poscho­dí a aktív­nu den­nú s hlav­nou obyt­nou zónou na prí­ze­mí sa môže